Zamówienia publiczne - postępowania

dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

Szczecin: dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 448312 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:dostawy warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r. do Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:21.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: warzywa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:dostawa warzyw zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ do Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:dostawa owoców do Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: owoce tropikalne i cytrusowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:dostawa owoców tropikalnych i cytrusowych do Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 wzór umowy


Data publikacji: 2012/11/13

Wynik postepowania:

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców
                     do 
Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy
                     ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie         
znak sprawy: ZP/09/2012

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez nasz Dom Pomocy Społecznej  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw
i owoców do czasu upłynięcia terminu składania ofert tj. do dnia 21.11.2012 godz. 09:30 wpłynęły
4 oferty
na każdą z trzech części.

Dla części I - warzywa    

wybrana została oferta Nr 4 firmy Warzywa Owoce Adam Chomicz
z siedzibą przy ul. Inspektowej 24 w Szczecinie  o wartości brutto 98 265,00zł, gdyż uznana została
w części I – warzywa jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części I – warzywa :

Oferta nr 1firma – F.H. „Agro-Hurt” Waldemar Korn ul. Twardowskiego 9, 70-320 Szczecin  – wartość oferty brutto 121 768,95 zł co stanowi 80,70 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma- „Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 98 934,00  zł. Oferta otrzymała 99,32 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-detal Banach Marcin, ul. Szkolna 2, 72-010 Police
– wartość oferty brutto 110 397,00  zł co stanowi 89,01 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
 

Oferta nr 4 firmaWarzywa Owoce Adam Chomicz z siedzibą ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin- wartość oferty brutto 98 265,00 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Dla części II - owoce    

wybrana została oferta Nr 2  firmy „Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J.
z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław  o wartości brutto 12 710,00 zł, gdyż uznana została
w części II – owoce  jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części II– owoce :

Oferta nr 1firma –  F.H. „Agro-Hurt” Waldemar Korn ul. Twardowskiego 9, 70-320 Szczecin – wartość oferty brutto 18 411,50 zł co stanowi 69,03 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma -„Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 12 710,00  zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-detal Banach Marcin, ul. Szkolna 2, 72-010 Police
– wartość oferty brutto 14 235,00  zł co stanowi 89,29 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 4 firmaWarzywa Owoce Adam Chomicz z siedzibą ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin- wartość oferty brutto 13 820,00 zł co stanowi 91,97 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

 Dla części III - owoce tropikalne i cytrusowe    

wybrana została oferta Nr 2 firmy „Zborek” Z. Kusiak,
H. Kusiak S.J.
z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław o wartości brutto 19 993,00zł, gdyż uznana została w części III – owoce tropikalne i cytrusowe  jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części III– owoce tropikalne i cytrusowe :

Oferta nr 1firma – F.H. „Agro-Hurt” Waldemar Korn ul. Twardowskiego 9, 70-320 Szczecin – wartość oferty brutto 27 358,00 zł co stanowi 73,08 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma -„Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 19 993,00  zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-detal Banach Marcin, ul. Szkolna 2, 72-010 Police
– wartość oferty brutto 22 710,00  zł co stanowi 88,04 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 4 firmaWarzywa Owoce Adam Chomicz z siedzibą ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin- wartość oferty brutto 22 975,00 zł co stanowi 87,02 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

  Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta po upływie
5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie powiązane: data ogłoszenia 04.12.2012

Ogłoszenie nr 448312-2012 z dnia 2012-11-13 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
dostawy warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r. do Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie
Termin składania ofert: 2012-11-21

Szczecin: Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 487168 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 448312 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej według załącznika 1A.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:warzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Adam Chomicz Warzywa-Owoce, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 69644,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:98265,00
 • Oferta z najniższą ceną:98265,00/ Oferta z najwyższą ceną: 121768,95
 • Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zborek Z. Kusiak, H.Kusiak Spółka Jawna, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 10526,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:12710,00
 • Oferta z najniższą ceną:12710,00/ Oferta z najwyższą ceną: 18411,50
 • Waluta:PLN.

Część NR:3   

Nazwa:owoce tropikalne i cytrusowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zborek Z. Kusiak, H. Kusiak Spółka Jawna, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 15736,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:19993,00
 • Oferta z najniższą ceną:19993,00/ Oferta z najwyższą ceną: 27358,00
 • Waluta:PLN.

 

 
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców
                     do 
Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy
                     ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie         
znak sprawy: ZP/09/2012

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez nasz Dom Pomocy Społecznej  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw
i owoców do czasu upłynięcia terminu składania ofert tj. do dnia 21.11.2012 godz. 09:30 wpłynęły
4 oferty
na każdą z trzech części.

Dla części I - warzywa    

wybrana została oferta Nr 4 firmy Warzywa Owoce Adam Chomicz
z siedzibą przy ul. Inspektowej 24 w Szczecinie  o wartości brutto 98 265,00zł, gdyż uznana została
w części I – warzywa jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części I – warzywa :

Oferta nr 1firma – F.H. „Agro-Hurt” Waldemar Korn ul. Twardowskiego 9, 70-320 Szczecin  – wartość oferty brutto 121 768,95 zł co stanowi 80,70 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma- „Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 98 934,00  zł. Oferta otrzymała 99,32 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-detal Banach Marcin, ul. Szkolna 2, 72-010 Police
– wartość oferty brutto 110 397,00  zł co stanowi 89,01 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
 

Oferta nr 4 firmaWarzywa Owoce Adam Chomicz z siedzibą ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin- wartość oferty brutto 98 265,00 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Dla części II - owoce    

wybrana została oferta Nr 2  firmy „Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J.
z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław  o wartości brutto 12 710,00 zł, gdyż uznana została
w części II – owoce  jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części II– owoce :

Oferta nr 1firma –  F.H. „Agro-Hurt” Waldemar Korn ul. Twardowskiego 9, 70-320 Szczecin – wartość oferty brutto 18 411,50 zł co stanowi 69,03 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma -„Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 12 710,00  zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-detal Banach Marcin, ul. Szkolna 2, 72-010 Police
– wartość oferty brutto 14 235,00  zł co stanowi 89,29 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 4 firmaWarzywa Owoce Adam Chomicz z siedzibą ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin- wartość oferty brutto 13 820,00 zł co stanowi 91,97 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

 Dla części III - owoce tropikalne i cytrusowe    

wybrana została oferta Nr 2 firmy „Zborek” Z. Kusiak,
H. Kusiak S.J.
z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław o wartości brutto 19 993,00zł, gdyż uznana została w części III – owoce tropikalne i cytrusowe  jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części III– owoce tropikalne i cytrusowe :

Oferta nr 1firma – F.H. „Agro-Hurt” Waldemar Korn ul. Twardowskiego 9, 70-320 Szczecin – wartość oferty brutto 27 358,00 zł co stanowi 73,08 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma -„Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 19 993,00  zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-detal Banach Marcin, ul. Szkolna 2, 72-010 Police
– wartość oferty brutto 22 710,00  zł co stanowi 88,04 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 4 firmaWarzywa Owoce Adam Chomicz z siedzibą ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin- wartość oferty brutto 22 975,00 zł co stanowi 87,02 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

  Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta po upływie
5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie powiązane: data ogłoszenia 04.12.2012

Ogłoszenie nr 448312-2012 z dnia 2012-11-13 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
dostawy warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r. do Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie
Termin składania ofert: 2012-11-21

Szczecin: Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 487168 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 448312 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej według załącznika 1A.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:warzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Adam Chomicz Warzywa-Owoce, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 69644,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:98265,00
 • Oferta z najniższą ceną:98265,00/ Oferta z najwyższą ceną: 121768,95
 • Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zborek Z. Kusiak, H.Kusiak Spółka Jawna, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 10526,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:12710,00
 • Oferta z najniższą ceną:12710,00/ Oferta z najwyższą ceną: 18411,50
 • Waluta:PLN.

Część NR:3   

Nazwa:owoce tropikalne i cytrusowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zborek Z. Kusiak, H. Kusiak Spółka Jawna, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 15736,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:19993,00
 • Oferta z najniższą ceną:19993,00/ Oferta z najwyższą ceną: 27358,00
 • Waluta:PLN.

 

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2012/11/13, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2012/12/04 07:01:24
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2012/12/04 07:01:24  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2012/11/27 21:56:26  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2012/11/13 19:01:13  nowa pozycja