Zamówienia publiczne - postępowania

dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 341235 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - warzywa , część II - owoce oraz część III - owoce tropikalne i cytrusy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2010 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: warzywa.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczarki kg 685 Kapusta kwaszona kg 1650 Rzodkiewka sezon VI-VIII kg 270 Rzodkiewka w pozostałych miesiącach kg 37 Rzodkiew biała kg 185 Szczypior sezon VI-VIII kg 55 Szczypior w pozostałych miesiącach kg 25 Kapusta pekińska kg 820 Buraki czerwone kg 2750 Botwina sezon VI-VIII kg 350 Marchew kg 4700 Kapusta biała kg 1750 Kapusta młoda sezon VI-VIII kg 850 Kapusta czerwona kg 550 Szczaw sezon V-VII kg 200 Por kg 750 Seler kg 2630 Ogórki kwaszone kg 950 Ogórki świeże długie w pozostałych miesiącach kg 580 Ogórki świeże krótkie sezon VII-VIII kg 850 Pietruszka korzeń kg 1330 Czosnek kg 60 Sałata lodowa w pozostałych miesiącach kg 275 Sałata sezon V-VIII kg 280 Pietruszka nać świeża w pozostałych miesiącach kg 110 Pietruszka nać świeża sezon V-IX kg 225 Ziemniaki kg 36000 Pomidory w pozostałych miesiącach kg 1110 Pomidory sezon VI-X kg 3250 Cebula kg 1500 Kalafior sezon VI-IX kg 720 Brokuły sezon VI-VIII kg 380 Koper świeży w pozostałych miesiącach kg 105 Koper świeży sezon V-IX kg 220 Fasolka szparagowa sezon V-VIII kg 410 Papryka czerwona świeża w pozostałych miesiącach kg 250 Papryka czerwona świeża sezon VII-IX kg 450 Cukinia sezon VI-IX kg 280 Rabarbar sezon V-VIII kg 490 Szpinak świeży sezon VI-VIII kg 400 Brukselka sezon VII-IX kg 200 Dynia sezon IX-X kg 150.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: owoce.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wiśnia świeża sezon VII-IX kg 480 Truskawka świeża sezon VI-VIII kg 780 Śliwka węgierka sezon VII-X kg 600 Jabłka sezon V-VII kg 900 Jabłka w pozostałych miesiącach kg 4100 Gruszka sezon VII-IX kg 290 Czereśnia sezon V-VI kg 345 Morela sezon VII-IX kg 500.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: owoce tropikalne i cytrusowe.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cytryny kg 970 Brzoskwinie sezon VII-IX kg 400 Nektarynka kg 350 Pomarańcze kg 1150 Banany kg 2250 Kiwi kg 390 Mandarynki kg 500 Grapefruit czerwony kg 650 Arbuz sezon V-IX kg 900 Winogrona jasne kg 45 Winogrona ciemne kg 45.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


Data publikacji: 2010/11/29

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie ZNAK: ZP/14/AG/10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez nasz Dom Pomocy Społecznej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców wpłynęły 3 oferty.
Dla części I warzywa wybrana została oferta Nr 1 firmy „Warzywa – Owoce „ Adam Chomicz z siedzibą przy ul. Inspektowej 24, 71-220 Szczecin o wartości brutto 138.531,10 zł, gdyż uznana została w części I – warzywa jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części I – warzywa :
Oferta nr 1 firma – „Warzywa – Owoce” Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 – wartość oferty brutto 138.531,10 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Mirosław Minuta Gama ul. Gryfińska 33 Pniewo 74-100 Gryfino - wartość oferty brutto 257.176,19 zł. Oferta otrzymała 53,87 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2 Police 72-010 – wartość oferty brutto 159.928,25 zł co stanowi 86,62 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Dla części II owoce wybrana została oferta Nr 3 firmy „Baljo” Hurt-Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2 Police 72-010 o wartości brutto 23.177,50 zł, gdyż uznana została w części II – owoce jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części II– owoce :
Oferta nr 1 firma – „Warzywa – Owoce” Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 – wartość oferty brutto 24.350,40 zł co stanowi 95,18 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Mirosław Minuta Gama ul. Gryfińska 33 Pniewo 74-100 Gryfino - wartość oferty brutto 35.789,60 zł. Oferta otrzymała 64,76 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2 Police 72-010 – wartość oferty brutto 23.177,50 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Dla części III owoce tropikalne i cytrusy wybrana została oferta Nr 3 firmy „Baljo” Hurt-Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2 Police 72-010 o wartości brutto 31.111,00 zł, gdyż uznana została w części III – owoce tropikalne i cytrusy jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała
100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części III– owoce tropikalne i cytrusy :
Oferta nr 1 firma – „Warzywa – Owoce” Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 – wartość oferty brutto 34.987,30 zł co stanowi 88,92 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Mirosław Minuta Gama ul. Gryfińska 33 Pniewo 74-100 Gryfino - wartość oferty brutto 38.531,65 zł. Oferta otrzymała 80,74 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2 Police 72-010 – wartość oferty brutto 31.111,00 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie ZNAK: ZP/14/AG/10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez nasz Dom Pomocy Społecznej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców wpłynęły 3 oferty.
Dla części I warzywa wybrana została oferta Nr 1 firmy „Warzywa – Owoce „ Adam Chomicz z siedzibą przy ul. Inspektowej 24, 71-220 Szczecin o wartości brutto 138.531,10 zł, gdyż uznana została w części I – warzywa jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części I – warzywa :
Oferta nr 1 firma – „Warzywa – Owoce” Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 – wartość oferty brutto 138.531,10 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Mirosław Minuta Gama ul. Gryfińska 33 Pniewo 74-100 Gryfino - wartość oferty brutto 257.176,19 zł. Oferta otrzymała 53,87 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2 Police 72-010 – wartość oferty brutto 159.928,25 zł co stanowi 86,62 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Dla części II owoce wybrana została oferta Nr 3 firmy „Baljo” Hurt-Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2 Police 72-010 o wartości brutto 23.177,50 zł, gdyż uznana została w części II – owoce jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części II– owoce :
Oferta nr 1 firma – „Warzywa – Owoce” Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 – wartość oferty brutto 24.350,40 zł co stanowi 95,18 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Mirosław Minuta Gama ul. Gryfińska 33 Pniewo 74-100 Gryfino - wartość oferty brutto 35.789,60 zł. Oferta otrzymała 64,76 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2 Police 72-010 – wartość oferty brutto 23.177,50 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Dla części III owoce tropikalne i cytrusy wybrana została oferta Nr 3 firmy „Baljo” Hurt-Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2 Police 72-010 o wartości brutto 31.111,00 zł, gdyż uznana została w części III – owoce tropikalne i cytrusy jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała
100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części III– owoce tropikalne i cytrusy :
Oferta nr 1 firma – „Warzywa – Owoce” Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 – wartość oferty brutto 34.987,30 zł co stanowi 88,92 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Mirosław Minuta Gama ul. Gryfińska 33 Pniewo 74-100 Gryfino - wartość oferty brutto 38.531,65 zł. Oferta otrzymała 80,74 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma- „Baljo” Hurt-Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2 Police 72-010 – wartość oferty brutto 31.111,00 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2010/11/29, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/12/14 08:20:43
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/12/14 08:20:43  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2010/11/29 21:36:39  nowa pozycja