Zamówienia publiczne - postępowania

świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


 

Szczecin: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E.Romera 21-29 w Szczecinie 
znak: ZP/ 02 /AG/ 09

Numer ogłoszenia: 25304 - 2009; data zamieszczenia: 11.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E.Romera 21-29 w Szczecinie znak: ZP 02 AG 09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w zakresie prania wodnego, prasowania, odbioru do pralni i dostaw wypranej bielizny w ilości 23 900 kg. Podana wyżej ilość jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 2. Zakres zamówienia: 1) pranie wodne w ilości 23 900 kg (pościele, zasłony, firanki, ręczniki, obrusy, odzieży roboczej personelu, bielizny i odzieży typu domowego mieszkańców, koców, kołder, poduszek ), asortyment w dalszej części SIWZ zwany będzie bielizną, 2) przekazanie bielizny do prania oraz odbiór bielizny wypranej odbywać się będzie w Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, 3) Zamawiający wymaga, aby odbiór bielizny do prania był dokonywany 3 razy w tygodniu (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godz.: 8:00 - 14:00, 4) zapewnienie przez wykonawcę własnego transportu przystosowanego do przewozu czystej i brudnej bielizny, 5) zwrot czystej bielizny ma nastąpić do dwóch dni po jej wydaniu do prania, 6) zwracana bielizna czysta będzie posegregowana, zapakowana i opisana przez wykonawcę. 3. Wartość usługi musi uwzględniać: a) odkażanie (dezynfekcja) b) pranie c) suszenie d) maglowanie lub prasowanie w zależności od asortymentu e) składowanie i pakowanie bielizny f) zapewnienie worków do transportu bielizny czystej g) segregowanie bielizny czystej wg rodzaju, koloru h) transport z dostarczeniem bielizny do siedziby zamawiającego i jej odbiorem (odbiór bielizny do prania winien być dokonywany 3 razy w tygodniu (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godz.: 8:00 - 14:00, i) VAT na usługi pralnicze j) załadunek i rozładunek 4. Usługi pralnicze muszą być wykonane zgodnie z zastosowaniem odpowiednich procesów technologicznych. 5. Odbieranie i dostarczanie przedmiotu zamówienia winno odbywać się na ryzyko i koszt własny wykonawcy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6, 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a. wykonali( a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: świadczenie usług pralniczych przez okres minimum 6 kolejnych miesięcy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 -sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).siwz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4


Data publikacji: 2009/02/11

Wynik postepowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

www.dps.romera.szczecin.pl

 

Znak sprawy: ZP/02/AG/09                                                                                                                                Szczecin; 27 – 02 – 2009

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Nazwa (firma) Pralnia Centralna SA

Siedziba i adres ul. Wernyhory 15 71-240 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt zgodnie
z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 Oferta nr 1 firma – P.P.U.H.  „HYGEA” Czesław Golik

ul. Szkolna 21  64-720 Lubasz – wartość oferty brutto za 1 kg 4,27 zł co stanowi 52,22 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2 firma- Usługi Gastronomiczne, Pralnicze Stanisław Kasjan ul. Parkowa 5 74-100 Gryfino  - wartość oferty brutto za 1 kg 2,84 zł. Oferta otrzymała 78,52 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 3 firma- Kortex S.C. Kazimiera Cichowska, Piotr Cichowski ul. Szczawiowa 55/57
70-010 Szczecin  - wartość oferty brutto za 1 kg 2,40 zł. Oferta otrzymała 92,92 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 4 firma- Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki  ul. Szeroka 17 71-211 Szczecin  - wartość oferty brutto za 1 kg 4,64 zł. Oferta otrzymała 48,06 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 5 firma- Pralnia Centralna Sp. z o.o. ul. Wernyhory 15  71-240 Szczecin  - wartość oferty brutto za 1 kg 2,23 zł. Oferta otrzymała 100,00 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 6 firma- DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. ul. Kolumba 1 70-035 Szczecin  - wartość oferty brutto za 1 kg 2,46 zł. Oferta otrzymała 90,65 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Wykonawcy wykluczeni w postępowaniu:

P.P.U.H.  „HYGEA” Czesław Golik

ul. Szkolna 21  64-720 Lubasz

Uzasadnienie:

 art. 24 ust. 1 pkt. 10 - Wykonawca nie spełnia następującego warunku określonego w rozdziale V ust. 1 ppt.5 siwz tj.:” O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dodatkowe:

wykonali(a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: świadczenie usług pralniczych przez okres minimum 6 kolejnych miesięcy.

Mimo wezwania do złożenia uzupełnienia oferty Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów.

Niezłożenie w/w dokumentu we wskazanym terminie spowodowało wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami).

  Działając zgodnie z art. 24 ust.4 „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.5  ofertę nr 1 uznaje się za odrzuconą.

Wybrana została oferta nr 5 firmy Pralnia Centralna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jako  najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100% uzyskała 100pkt.
Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

www.dps.romera.szczecin.pl

 

Znak sprawy: ZP/02/AG/09                                                                                                                                Szczecin; 27 – 02 – 2009

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Nazwa (firma) Pralnia Centralna SA

Siedziba i adres ul. Wernyhory 15 71-240 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt zgodnie
z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 Oferta nr 1 firma – P.P.U.H.  „HYGEA” Czesław Golik

ul. Szkolna 21  64-720 Lubasz – wartość oferty brutto za 1 kg 4,27 zł co stanowi 52,22 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2 firma- Usługi Gastronomiczne, Pralnicze Stanisław Kasjan ul. Parkowa 5 74-100 Gryfino  - wartość oferty brutto za 1 kg 2,84 zł. Oferta otrzymała 78,52 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 3 firma- Kortex S.C. Kazimiera Cichowska, Piotr Cichowski ul. Szczawiowa 55/57
70-010 Szczecin  - wartość oferty brutto za 1 kg 2,40 zł. Oferta otrzymała 92,92 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 4 firma- Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki  ul. Szeroka 17 71-211 Szczecin  - wartość oferty brutto za 1 kg 4,64 zł. Oferta otrzymała 48,06 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 5 firma- Pralnia Centralna Sp. z o.o. ul. Wernyhory 15  71-240 Szczecin  - wartość oferty brutto za 1 kg 2,23 zł. Oferta otrzymała 100,00 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 6 firma- DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. ul. Kolumba 1 70-035 Szczecin  - wartość oferty brutto za 1 kg 2,46 zł. Oferta otrzymała 90,65 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Wykonawcy wykluczeni w postępowaniu:

P.P.U.H.  „HYGEA” Czesław Golik

ul. Szkolna 21  64-720 Lubasz

Uzasadnienie:

 art. 24 ust. 1 pkt. 10 - Wykonawca nie spełnia następującego warunku określonego w rozdziale V ust. 1 ppt.5 siwz tj.:” O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dodatkowe:

wykonali(a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: świadczenie usług pralniczych przez okres minimum 6 kolejnych miesięcy.

Mimo wezwania do złożenia uzupełnienia oferty Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów.

Niezłożenie w/w dokumentu we wskazanym terminie spowodowało wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami).

  Działając zgodnie z art. 24 ust.4 „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.5  ofertę nr 1 uznaje się za odrzuconą.

Wybrana została oferta nr 5 firmy Pralnia Centralna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jako  najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100% uzyskała 100pkt.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/02/11, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/02/27 16:38:12
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/02/27 16:38:12  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/02/11 15:56:23  nowa pozycja