Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

83.168.91.101/bipdpskombatant/chapter_96014.asp

Szczecin: Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
Numer ogłoszenia: 308550 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://83.168.91.101/bipdpskombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostawy mięsa i wędlin w okresie nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., opisana Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego załącznik nr 1A do oferty cenowej będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.1.5)

 

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2) formularz zestawienia cenowego - załącznik nr 1A do oferty; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa,tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ). 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Niniejsza Umowa nie może zostać zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy, w przypadku gdy zmianie ulegną stawki podatku VAT. 3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający szczegółowy opis zmiany i jej uzasadnienie. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty lub rabaty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://83.168.91.101/bipdpskombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w pokoju nr. 126 przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:25.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w pokoju nr. 126 sekretariat przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik 1A do oferty - formularz zestawienia cenowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zalącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik 1A do umowy

Załącznik 1B do umowy

Załącznik 1C do umowy


Data publikacji: 2015/11/16

Wynik postepowania:

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mięsa i wędlin   do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
 

Znak: ZP/02/2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 6

Nazwa firmy –Dariusz Watral  Madar Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin wartość oferty brutto: 539 272,10 zł

Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Lp.

Nazwa oferenta/adres

Cena oferty brutto

Liczba przyznanych punktów wg kryteriów określonych
w SIWZ

1

PPHU Paweł John
Grotniki
 ul. Źródlana 5
64-140 Włoszakowice

 

631 133,35zł


85,45

 

2

Centrum Mięsne
Drobimax II Sp. z o.o.
Sp. komandytowa
88-100 Inowrocław ul. Budowlana 4

 

Po poprawieniu omyłki rachunkowej609 716,79zł

 

 

88,45

3

BT Sp. z o.o.  Bruno Tassi Północ Sp. K.
ul. Letnia 12, 70-812 Szczecin

Po poprawieniu omyłki rachunkowej
552 428,49zł

97,62

4

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Janusz Niedźwiedź Sprzedaż Hurtowa
ul. Gdańska 11, 78-540 Kalisz Pomorski


561 673,73zł


96,02

5

Hurtownia Wielobranżowa Rojan S.J.
J. Patruś & R. Bączyński
Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

 

594 577,26zł


90,70

6

Dariusz Watral
Madar Dariusz Watral
ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin

 

539 272,10zł


100

 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

          Zamawiający dziękuje Wykonawcom za udział w postępowaniu oraz zaprasza do dalszej współpracy
i uczestnictwa w kolejnych przetargach.
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mięsa i wędlin   do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
 

Znak: ZP/02/2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 6

Nazwa firmy –Dariusz Watral  Madar Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin wartość oferty brutto: 539 272,10 zł

Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Lp.

Nazwa oferenta/adres

Cena oferty brutto

Liczba przyznanych punktów wg kryteriów określonych
w SIWZ

1

PPHU Paweł John
Grotniki
 ul. Źródlana 5
64-140 Włoszakowice

 

631 133,35zł


85,45

 

2

Centrum Mięsne
Drobimax II Sp. z o.o.
Sp. komandytowa
88-100 Inowrocław ul. Budowlana 4

 

Po poprawieniu omyłki rachunkowej609 716,79zł

 

 

88,45

3

BT Sp. z o.o.  Bruno Tassi Północ Sp. K.
ul. Letnia 12, 70-812 Szczecin

Po poprawieniu omyłki rachunkowej
552 428,49zł

97,62

4

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Janusz Niedźwiedź Sprzedaż Hurtowa
ul. Gdańska 11, 78-540 Kalisz Pomorski


561 673,73zł


96,02

5

Hurtownia Wielobranżowa Rojan S.J.
J. Patruś & R. Bączyński
Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

 

594 577,26zł


90,70

6

Dariusz Watral
Madar Dariusz Watral
ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin

 

539 272,10zł


100

 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

          Zamawiający dziękuje Wykonawcom za udział w postępowaniu oraz zaprasza do dalszej współpracy
i uczestnictwa w kolejnych przetargach.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2015/11/16, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2015/12/02 16:14:36
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2015/12/02 16:14:36  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2015/11/16 18:14:43  nowa pozycja