Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawa mięsa i wędlin do Domu pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 409802 - 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia, jednak zmniejszenie to nie może przekroczyć 15%. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Kod CPV 15110000-0 - Mięso 15130000-0 - Produkty mięsne 2. Zakres zamówienia obejmuje n/w dostawy : Lp Nazwa towaru j.m. ilość Kod CPV 1 mięso gulaszowe drobiowe kl. I kg 500 1511200-8 2 kurczaki całe kg 900 15112130-6 3 korpusy z kurcząt (porcje rosołowe) kg 1600 15112210-1 4 ćwiartka z kurczaka wędzona kg 200 15131200-7 5 wątroba drobiowa kg 500 15114000-0 6 żołądki drobiowe kg 300 15114000-0 7 filet z piersi indyka kg 200 15112210-1 8 filet z kurczaka kg 1100 15112210-1 9 karkówka bez kości kg 700 15112210-1 10 szynka bez kości kg 600 15131410-2 11 schab bez kości kg 570 15131410-2 12 golonka wieprzowa kg 300 15113000-2 13 nogi wieprzowe kg 150 15131000-4 14 łopatka wieprzowa bez kości kg 4000 15113000-3 15 żeberka wieprzowe kg 400 15113000-3 16 wołowina extra kg 500 15111100-0 17 ozory wieprzowe kg 200 15131000-5 18 boczek wędzony kg 430 15113000-3 19 boczek świeży bez żeber kg 250 15113000-3 20 słonina świeża kg 600 15100000-9 21 flaki wołowe krojone - parzone kg 500 15111190-7 22 ćwiartka z kurczaka kg 4000 15131120-2 23 kiełbasa żywiecka sucha lub równoważna kg 750 15131130-5 24 kiełbasa krakowska parzona lub równoważna kg 750 15131130-5 25 kiełbasa śląska lub równoważna kg 1000 15131130-5 26 parówki drobiowe kg 500 15131135-0 27 parówki wieprzowe kg 500 15131400-9 28 szynkowa parzona kg 550 15131130-5 29 kiełbasa biała parzona kg 900 15131130-5 30 baleron drobiowy z indyka kg 350 15131130-3 31 salceson drobiowy kg 350 15131134-3 32 kaszanka luksusowa kg 900 15131134-3 33 pasztetowa luksusowa kg 450 15131310-1 34 metka łososiowa kg 100 15131120-2 35 mielonka wieprzowa kg 450 15131400-9 36 szynkowa wieprzowa kg 500 15131410-2 37 polędwica drobiowa kg 260 15112220-4 38 pasztet mięsny kg 300 15131310-1 39 kiełbasa toruńska wieprzowa lub równoważna kg 700 15131130-5 40 szynka gotowana kg 500 15131410-2 41 szynkówka wieprzowa kg 450 15131410-2 42 mielonka turystyczna lub równoważna kg 250 15131400-9 43 baleron wieprzowy gotowany kg 450 15131400-9 44 ogonówka parzona kg 500 15131130-5 45 polędwica sopocka lub równoważna kg 300 15112220-4 46 metka cebulowa kg 100 15131120-2 47 kiełbasa zwyczajna lub równoważna kg 300 15131130-5 48 szynka konserwowa kg 760 15112220-4 49 baton szynkowy drobiowy kg 500 15112220-4 50 szynka tostowa kg 260 15112220-4 3. Nazwy własne (np. sopocka, zwyczajna, toruńska, śląska, żywiecka, krakowska, turystyczna) podane są przykładowo, wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, ze będzie on posiadał te same właściwości , jakość i wydajność co produkt podany przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć , którego produktu określonego w zakresie zamówienia dotyczy oferta równoważna. 4. Towar objęty przedmiotem zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę na koszt własny w oryginalnych opakowaniach zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i ustaleniami zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. 6. Dostawy towaru przez Wykonawcę odbywać się będą sukcesywnie po zgłoszeniu przez zamawiającego telefonicznie lub za pomocą faxu zapotrzebowania według ilości i rodzaju towaru z zachowaniem terminu przydatności do spożycia. 7. Przyjęcie zapotrzebowania do realizacji Wykonawca potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej lub za pomocą faxu. 8. Wykonawca dostarczy i wniesie do wskazanego przez zamawiającego pomieszczenia, określoną partię towaru w terminie do godziny 6.00 dnia następnego na koszt i ryzyko własne. 9. Zamawiający może zmienić lub wycofać zamówienie nie później jednak niż w dniu poprzedzającym termin dostawy do godziny 10.00 10. Zamawiający zastrzega sobie zwrot lub wymianę towaru w przypadku stwierdzonej złej jego jakości lub nieprzydatności do spożycia, na koszt Wykonawcy. 11. Płatność przelewem na konto Wykonawcy nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-0, 15.13.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę mięsa i wędlin o wartości min. 80 000 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz : o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych, lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom ,stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową i formularz ofertowy zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część,nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie, pok. nr 126 sekretariat.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2009 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie, pok. nr 126 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2009/11/27

Wynik postepowania:

Szczecin 2009-12-09
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Znak sprawy: ZP/19/AG/09

Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29”
Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę :

Nazwa ( firma ) – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy, Spółka Jawna, Siedziba i adres – Ościęcin 32, 72-300 Gryfice
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert – cena 100 %

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Oferta nr 1 - BYK Spółka Jawna ul. Welecka 38 Mierzyn 72-006 Szczecin, cena 344.772,60 zł - 88,90 %
Ofetat nr 2 -  ŚNIEZKA, ul. Pałacowa 39, Budzistowo , 78-100 Kołobrzeg, cena  323.581,30 zł - 94,73 %
Ofertat nr 3- KAMIL, ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin, cena 317.035,80 zł - 96,69 %
Oferta nr 4  -  Mięso i Wędliny, Zofia Zawrot, ul. Starogrodzka 29, 78-500 Drawsko Pomorskie, cena 311.554,70 zł - 98,39 % %
Oferta nr 5 - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy, Spółka Jawna, Ościęcin 32, 72-300 Gryfice, cena 306.530,00 zł -100 %

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ofercie firmy „BYK” , ul. Welecka 38 z Mierzyna ( oferta nr 1 ) brak było dokumentów potwierdzających (referencji), że wymienione w ofercie dostawy zostały wykonane należycie. Zgodnie z art. 26 ust 3 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r., poz. 1655 z póź. zmianami) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. W wymaganym terminie Wykonawca dostarczył powyższe dokumenty.

Wobec powyższego Zamawiający z pośród ofert jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 5 tj.; Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Izabela i Zbigniew Chlebowscy, Spółka Jawna, Ościęcin 32, 72-300 Gryfice z ceną 306.530,00 zł brutto.
 

Szczecin 21.12.2009r

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie informuje, iż w dniu 17.12.2009r., podpisano umowę na dostawę mięsa i wędlin do DPS w Szczecinie w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010r., z Zakładem Przetwórstwa Mięsnego - Izabela i Zbigniew Grabowscy, Ościecin 32, 72-300 Gryfice. Wartość umowy - kwota 306.500,00 zł brutto  
Szczecin 2009-12-09
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Znak sprawy: ZP/19/AG/09

Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29”
Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę :

Nazwa ( firma ) – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy, Spółka Jawna, Siedziba i adres – Ościęcin 32, 72-300 Gryfice
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert – cena 100 %

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Oferta nr 1 - BYK Spółka Jawna ul. Welecka 38 Mierzyn 72-006 Szczecin, cena 344.772,60 zł - 88,90 %
Ofetat nr 2 -  ŚNIEZKA, ul. Pałacowa 39, Budzistowo , 78-100 Kołobrzeg, cena  323.581,30 zł - 94,73 %
Ofertat nr 3- KAMIL, ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin, cena 317.035,80 zł - 96,69 %
Oferta nr 4  -  Mięso i Wędliny, Zofia Zawrot, ul. Starogrodzka 29, 78-500 Drawsko Pomorskie, cena 311.554,70 zł - 98,39 % %
Oferta nr 5 - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy, Spółka Jawna, Ościęcin 32, 72-300 Gryfice, cena 306.530,00 zł -100 %

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ofercie firmy „BYK” , ul. Welecka 38 z Mierzyna ( oferta nr 1 ) brak było dokumentów potwierdzających (referencji), że wymienione w ofercie dostawy zostały wykonane należycie. Zgodnie z art. 26 ust 3 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r., poz. 1655 z póź. zmianami) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. W wymaganym terminie Wykonawca dostarczył powyższe dokumenty.

Wobec powyższego Zamawiający z pośród ofert jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 5 tj.; Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Izabela i Zbigniew Chlebowscy, Spółka Jawna, Ościęcin 32, 72-300 Gryfice z ceną 306.530,00 zł brutto.
 

Szczecin 21.12.2009r

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie informuje, iż w dniu 17.12.2009r., podpisano umowę na dostawę mięsa i wędlin do DPS w Szczecinie w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010r., z Zakładem Przetwórstwa Mięsnego - Izabela i Zbigniew Grabowscy, Ościecin 32, 72-300 Gryfice. Wartość umowy - kwota 306.500,00 zł brutto  


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/11/27, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/21 10:07:51
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/12/21 10:07:51  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/12/10 09:15:21  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/11/27 15:15:52  nowa pozycja