Ogłoszenia

Nabór na starszego księgowego


                    
załącznik Nr 2 do procedury naboru
na wolne kierownicze stanowiska
urzędnicze/ wolne stanowisko urzędnicze
w Domu Pomocy Społecznej Dom  Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 

 

DYREKTOR

     DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOMU KOMBATANTA I  PIONIERRA  ZIEMI 
                                             SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

o g ł a s z a

NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ DOM KOMBATANTA PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ”

UL. ROMERA  21-29

71-246 SZCZECIN

 

Wolne   stanowisko   urzędnicze:  1 etat

Starszy księgowy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi  Szczecińskiej” w  Szczecinie

Określenie  stanowiska:

Starszy księgowy

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie :
  a) wyższe – ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne, studia podyplomowe  o kierunku finanse i rachunkowość i co najmniej 2 letni staż pracy w księgowości,
  b) średnie,  policealne, pomaturalne bądź średnie zawodowe o kierunku ekonomicznym i co najmniej 4 letni staż pracy w księgowości,
 3. znajomość przepisów prawa samorządowego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, Kodeksu Pracy, przepisów płacowych, podatkowych i ZUS, znajomość obsługi programu Płatnik i pakietu Office,
 4. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw    publicznych,
   
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku  księgowego  /inspektora / starszego inspektora ds. księgowości w jednostce sektora finansów publicznych  min.1 rok,
 2. znajomość obsługi programów  finansowo-księgowych i programów bankowości elektronicznej,
 3. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
 4. znajomość obsługi programu  finansowo-księgowego Arisco, oraz zagadnień dotyczących płac będzie dodatkowym atutem,
 5. komunikatywność, sumienność, pracowitość i wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

 1. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i przygotowywanie dokumentów  źródłowych do księgowania,
 2. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego zgodnie   z dekretacja,
 3. prowadzenie ewidencji majątku trwałego w księgach inwentarzowych,
 4. prowadzenie rejestru zakupu,
 5. ewidencja materiałowa: magazyn gospodarczy, żywnościowy, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym również rozliczanie gospodarki magazynowej,
 6. sporządzanie przelewów bankowych,
 7. sporządzanie not księgowych,
 8. prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków  i rozliczeń z pensjonariuszami,
 9. pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. płac,
 10. udział w rozliczeniach okresowych inwentaryzacji,
 11. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 12. terminowe przekazywanie wszelkich sprawozdań, analiz i rozliczeń ,
 13. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub  przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki  należą do kompetencji księgowego.       

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca na wyżej wymienionym stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, praca w pomieszczeniach biurowych, przy komputerze,
 2. nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w sierpniu 2015 jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 7. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***
 8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 11. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182.)

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 29 września 2015r. do godziny 15:00. (uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej)

na adres:
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. Romera 21-29
71-246 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy księgowy”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu     91 4327712

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni    za pośrednictwem   poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

* przyjąć właściwe
** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy    i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)   i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.
*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 )

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ
informuje o wyniku
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ PRZY UL. ROMERA 21-29 W SZCZECINIE

 

Stanowisko urzędnicze:   STARSZY KSIĘGOWY
W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.


Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Do naboru na stanowisko  starszy księgowy w Domu Pomocy Społecznej zgłosiła się  jedna kandydatka, jednak oferta nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu
o naborze i tym samym komisja ds. naboru nikogo nie zakwalifikowała się do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. Mając na uwadze powyższe, naboru nie rozstrzygnięto.

 Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2015/09/10, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2015/10/01 15:27:25
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2015/10/01 15:27:25  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2015/09/11 08:33:37  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2015/09/10 14:18:15  nowa pozycja