Ogłoszenia

OFERTA PRACY DLA SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
                                        SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DOMU KOMABATANTA I PINIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ” PRZY UL. ROMERA 21 – 29,71-246 SZCZECIN.                                                                                                                 Szczecin, dnia 22.07.2014r.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29
w Szczecinie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
OPIS STANOWISKA PRACY:
Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. zamówień publicznych

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Do zadań pracownika będzie należało:

1. Pomoc merytoryczna przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych,
2. Sporządzanie dokumentacji przygotowywanej w związku z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz upublicznianie postępowań,
3. Weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne,
4. Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania
     i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
5. Prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania , zawiadomienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
6. Ocena formalno-prawna składanych ofert ( weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej), 
7. Udział w pracach komisji przetargowej,
8. Koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez sporządzanie wzorów umów,
9. Organizacja i nadzór nad pracą komórek zapewniających usługi bytowe i zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie infrastruktury Domu,
10.Rozwiązywanie problemów technicznych, które stanowią ryzyko dla sprawnej organizacji usług bytowych i opiekuńczych,
11. Prowadzenie nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie swojej odpowiedzialności oraz dokonywanie systematycznych przeglądów urządzeń i instalacji,
12. Nadzorowanie terminów i zlecanie usługodawcom serwisu urządzeń podlegających nadzorowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
13.
Dopilnowanie prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących działu administracyjno – gospodarczego i terminowe ich rozliczenie w dziale księgowości.
14. Czuwanie nad właściwą eksploatacją majątku DPS.
15. Sprawdzanie zaopatrzenia Domu w ilości i jakości materiałów zgodnie z zatwierdzonym planem zakupów.
16. Weryfikacja dokumentów zakupowych pod względem zgodności z umowami lub wnioskami zakupu.
17. Przyjmowanie zleceń od Mieszkańców Domu.    

Warunki pracy na danym stanowisku: zmienne tempo pracy, częste kontakty z Mieszkańcami oraz kontrahentami , sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2014r. był niższy niż 6%.

Niezbędne (konieczne )wymagania:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe (administracyjne, ekonomiczne lub techniczne),
3. udokumentowane minimum 3 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie
    zamówień publicznych,
4. znajomość przepisów prawa:  ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie z załączeniem dokumentów potwierdzających staż pracy polegający na sporządzaniu dokumentacji przetargowych oraz dokumentów potwierdzających odbycie kursów i szkoleń w zakresie udzielania zamówień publicznych,
5. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego i postępowania administracyjnego
6. podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych, samorządu terytorialnego, gospodarki komunalnej, prawa budowlanego, ochrony środowiska,
7. biegła umiejętność obsługi komputera [WORD, EXCEL],
8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. nieposzlakowana opinia,
6. kandydat posiada prawo jazdy min. kat. B.
Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.


Wymagania dodatkowe :

1.studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
3. umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych;
4. ukończone szkolenia związane z zamówieniami publicznymi;
5. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych;
6. samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność właściwej hierarchii zadań, umiejętność ustalenia prawidłowego trybu postępowania i załatwienia sprawy, terminowość, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem pracowników, dyspozycyjność;
rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność,   umiejętność nawiązywania  kontaktów interpersonalnych, umiejętność negocjacji, dyspozycyjność;
7. umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych;
8. pozytywne i życzliwe nastawienie do osób starszych i chorych;

Wymagane dokumenty:

1.życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,
tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy [świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia],
7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,**
8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
9. oświadczenie kandydata o obywatelstwie polskim,
10. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
11. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.].

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” ul. Romera 21 – 29, 71-246 Szczecin (pok. nr 126 sekretariat) z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. zamówień publicznych  w Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie”, do dnia 12.08.2014r. do godziny 10:00. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej na adres: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246).

Etapy rekrutacji:
1. Etap I – spełnienie warunków formalnych. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Domuoraz na stronie internetowej. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailem.
2. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
3. Informacja dotycząca wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej:
http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant oraz na tablicy informacyjnej
w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21 – 29
w Szczecinie.
Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.
1. Oferty, które wpłyną do
sekretariatu Domu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
3. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

     Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 43-27-712 .

 *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

**Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2014/07/22, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2014/08/13 17:11:46
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2014/08/13 17:11:46  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2014/07/22 21:22:14  nowa pozycja