Ogłoszenia

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DOMU KOMABATANTA I PINIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ” PRZY UL. ROMERA 21 – 29,71-246 SZCZECIN.

                                                                                                                                                                                            Szczecin, dnia 20.01.2010r.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”
przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
OPIS STANOWISKA PRACY:
Nazwa stanowiska pracy: Kierownik działu administracyjno-gospodarczego,
Wymiar czasu pracy: pełny etat

I. wymagania niezbędne
1. spełnienie wymagań przewidzianych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz.1458 z 2008r.) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.,
2. wykształcenie wyższe
3. udokumentowany, co najmniej 5 – letni staż pracy
4. prawo jazdy min. kat. B.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

II. Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny
1. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych;
2. umiejętności analityczne, wnioskowania i szybkiego podejmowania decyzji.
3. dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem pracowników, dyspozycyjność;
4. rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność,
5. umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność negocjacji;
6. biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych MS Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet i obsługi poczty elektronicznej.
7. pozytywne i życzliwe nastawienie do osób starszych i chorych;

III. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku m.in.:

1. organizacja i nadzór nad pracą komórek zapewniających usługi bytowe i zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie infrastruktury Domu,
2. planowanie remontów i napraw oraz wyposażenie stanowiska pracy w sprzęty i narzędzia niezbędne do realizacji zadań,
3. rozwiązywanie problemów technicznych, które stanowią ryzyko dla sprawnej organizacji usług bytowych i opiekuńczych,
4. prowadzenie nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie swojej odpowiedzialności oraz dokonywanie systematycznych przeglądów urządzeń i instalacji,
5. nadzorowanie terminów i zlecanie usługodawcom serwisu urządzeń podlegających nadzorowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
6. nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji w dziale (rozkład czasu pracy pracowników),
7. systematyczna kontrola pracy podległego personelu oraz dokonywanie oceny podległych pracowników.
8. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych z załączeniem dokumentów potwierdzających odbycie kursów i szkoleń

IV. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych;
3. własnoręcznie potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
i zdobyte kwalifikacje zawodowe;
4. własnoręcznie potwierdzone kserokopie dotychczasowych świadectw pracy;
5. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość;
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z zm.);

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” ul. Romera 21 – 29, 71-246 Szczecin (pok. nr 126 sekretariat) z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, do dnia 02.02.2010r. do godziny 10:00. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej na adres: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246).

V. Etapy rekrutacji:
1. Etap I – spełnienie warunków formalnych. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
3. Informacja dotycząca wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej:
http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant oraz na tablicy informacyjnej
w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie. 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2010/01/20, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/01/20 17:51:48
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/01/20 17:51:48  nowa pozycja