Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. administracyjno-gospodarczych


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. administracyjno-gospodarczych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
                                        REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DOMU KOMABATANTA I PINIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ” PRZY UL. ROMERA 21 – 29,71-246 SZCZECIN
Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”
                                       przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

                                                                  Referent ds. administracyjno-gospodarczych

OPIS STANOWISKA PRACY:
Nazwa stanowiska pracy: referent ds. administracyjno -gospodarczych

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie średnie, preferowane wyższe (administracyjne, ekonomiczne lub techniczne),
3. znajomość przepisów prawa:  ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz przepisów wykonawczych
    wydanych na jej podstawie
4. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, samorządu terytorialnego, gospodarki komunalnej, prawa budowlanego, ochrony środowiska,
5. biegła umiejętność obsługi komputera [WORD, EXCEL],
6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. nieposzlakowana opinia,
9.  kandydat posiada prawo jazdy min. kat. B.
 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagania dodatkowe :

1.doświadczenie w pracy administracyjnej w  jednostkach sektora  finansów publicznych,
2. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych;
3. samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność właściwej hierarchii zadań, umiejętność ustalenia prawidłowego trybu postępowania i załatwienia sprawy, terminowość, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem pracowników, dyspozycyjność;
rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność,   umiejętność nawiązywania  kontaktów interpersonalnych, umiejętność negocjacji, dyspozycyjność;
4. umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych;
5.doświadczenie w pracy z osobami starszymi i pozytywne oraz życzliwe nastawienie do osób starszych    i chorych;

Do zadań pracownika będzie należało:

1. Udział w pracach komisji przetargowej,
2. Koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez sporządzanie
   wzorów umów,
3. Organizacja i nadzór nad pracą komórek zapewniających usługi bytowe i zapewniające bezawaryjne
   funkcjonowanie infrastruktury Domu,
4.Rozwiązywanie problemów technicznych, które stanowią ryzyko dla sprawnej organizacji usług bytowych
   i opiekuńczych,
5. Prowadzenie nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie swojej odpowiedzialności oraz dokonywanie systematycznych przeglądów urządzeń i instalacji,
6. Nadzorowanie terminów i zlecanie usługodawcom serwisu urządzeń podlegających nadzorowi zgodnie
    z obowiązującymi przepisami prawa,
7.Dopilnowanie prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących działu administracyjno – gospodarczego
     i terminowe ich rozliczenie w dziale księgowości.
8. Czuwanie nad właściwą eksploatacją majątku DPS.
9. Sprawdzanie zaopatrzenia Domu w ilości i jakości materiałów zgodnie z zatwierdzonym planem zakupów.
10. Weryfikacja dokumentów zakupowych pod względem zgodności z umowami lub wnioskami zakupu.
11. Przyjmowanie zleceń od Mieszkańców Domu.    

Warunki pracy na danym stanowisku:

  1. zmienne tempo pracy, częste kontakty z Mieszkańcami oraz kontrahentami , sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
  2. nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2015r. jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1.życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej [CV]  z podaniem danych umożliwiających kontakt tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy [świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia],
7. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,**
8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy
9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
11. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2014r. poz. 1182].

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” ul. Romera 21 – 29, 71-246 Szczecin (pok. nr 126 sekretariat) z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. administracyjno-gospodarczych  w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie”, do dnia   31.07.2015r. do godziny 12:00.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej na adres: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246).

Etapy rekrutacji:
1. Etap I – spełnienie warunków formalnych. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu oraz na stronie internetowej. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailem.
2. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
3. Informacja dotycząca wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej:
http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant oraz na tablicy informacyjnej
w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie.
Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.
1. Oferty, które wpłyną do sekretariatu Domu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
3. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.
5. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 43-27-712  wew.119

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

**Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz.1202r.).


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2015/07/21, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2015/07/21 11:44:10
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2015/07/21 11:44:10  nowa pozycja