Przetargi - pytania

zestaw pytań nr 1


Szczecin 2012-11-19
 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Numer ogłoszenia: 448338 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy  
              pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych
              winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi
              Szczecińskiej
.”
 

 Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 Pytanie nr 1:

Pytanie do części I

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. 1,2,9 oraz 10 do oddzielnej części np. do Części Ia

Takie rozwiązanie umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawców oraz pozwoli wybrać Zamawiającemu ofertą dla niego najkorzystniejszą cenowo.

 Pytanie nr 2:

Poz. 1 oraz 2

Prosimy  o wyrażenie zgody na zaoferowanie pieluchomajtek konfekcjonowanych w opakowaniach po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości.

 Pytanie nr 3 :

Poz. 10

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska przy określeniu rozmiaru podkładów w rolkach 50cmx50cm?

Czy Zamawiający nie miał na myśli podkładów w rolkach 50cmx5m?

 Pytanie nr 4:

Pytania do części II

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny za pełne opakowanie rękawiczek.

 Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego wymaga zaoferowanie rękawiczek winylowych przebadanych na przenikanie krwiopochodnych patogenów (wirusów) zgodnie z normą ASFMF 1671?

 Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawiczek winylowych posiadających dopuszczenie do kontaktu z żywnością?

 Pytanie nr 7:

 CZĘŚĆ NR 1

  1. Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny jednostkowej brutto za opakowanie 100szt., ponieważ ceny jednostkowej brutto za 1 sztukę kompresów gazowych nie da się wyrazić do dwóch miejsc po przecinku, co obowiązuje w naszym systemie monetarnym?

 Pytanie nr 8:

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

1) § 11, UST. 2, pkt 1-3 – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o naliczenie kar umownych od wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku w/w paragrafu.

 2)  § 11, UST. 3, pkt 4-5 – wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych do wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej/wadliwej części zamówienia.

 Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenie przez Zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Zgodnie bowiem z art. 484 §2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. „Rażące wygórowanie” jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązanie w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej (B. Księżopolski, Uwagi o miarkowaniu kar umownych w obrocie uspołecznionym, PIP 1970, z. 3-4, s. 520). Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (P. Drapała, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004r., IV CK 522/0

3, OSP 2005, z. 7-8, poz. 97; P. Granecki, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004r., IV CK 522/03, OSP 2006, z. 1, poz. 2; K, Zagrobelny, glosa do wyroku SN z 23 marca 2006r., IV CSK 89/05, OSP 2007, z. 6, poz. 66; wyrok SN z 20 maja 1980r., LCD 229/80, OSNC 1980, nr 12. 243;wyrok SN z 11 pażdziernika 2007r., IV CSK 181/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 48). Ze stanem „rażącego wygórowania” mamy do czynienia , gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonania je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody. W ocenie wnioskodawcy zaistnienie tej sytuacji w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione i zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku kilkudniowego opóźnienia narusza zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowi podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania.

 Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek large i x-large w opakowaniach po 20 sztuk? Wielkość opakowania nie wpływa na wartości użytkowe produktu. Pozostawienie opisu w obecnej formie stawia w uprzywilejowanej pozycji jednego producenta, co stoi
w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji.

 Pytanie nr 10:

Czy zamawiający dopuści produkt pieluchomajtki w przedziale rozmiarowym 92-144 jako XL?

 Pytanie nr 11:

Dotyczy Rozdziału XIV punkt 3 podpunkt c) Czy zamawiający dopuści produkt pieluchomajtka o innym systemie mocowania niż wskazany przez zamawiającego?  System mocowania, który jest do zaproponowania z wytrzymałym pasem mocującym wielokrotnego przyklejania i odklejania na rzepy powoduje łatwe nakładanie i idealne dopasowanie produktu do ciała?

 Pytanie nr 12:

Dotyczy Rozdz. XIV punkt 3 podpunkt g) Czy zamawiający dopuści produkt pieluchomajtki pakowane inaczej niż po 30 szt. z zachowaniem proporcjonalności do ilości 30 szt. i 60 szt. i z wymaganym oznakowaniem?

 Pytanie nr 13:

Proszę o informację odnośnie pieluchomajtek nocnych rozmiar XL- Czy można uważać rozmiar XL w wielkości do 144cm w obwodzie pasa?

 Odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania:

 Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie dodatkowej części zamówienia w postaci poz. 1,2,9 i 10 części I

Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.

 Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza produkt pieluchomajtki pakowany po 20 sztuk.

Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.

 Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający w części I poz. 10 Rozdz. XIV SIWZ i w formularzu kalkulacyjnym 1a  popełnił oczywistą omyłkę pisarską.  Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.

 Odpowiedź na pytanie nr 4 i 7 :

Zamawiający nie dopuszcza możliwość podania ceny jednostkowej brutto za pełne opakowanie oraz za opakowanie 100szt.  rękawic.    

Zamawiający dopuszcza wyrażenie ceny jednostkowej brutto w tysięcznych
i dziesięciotysięcznych częściach złotego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 8/09).

Zamawiający wskazał w SIWZ, iż cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana
w formularzu cenowym za całość przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem składającego ofertę jest zatem skalkulowanie ceny tak, aby była ona zgodna z wymogami Zamawiającego, rubryka „cena jednostkowa brutto” posiada jedynie charakter kalkulacyjny i służy do wyliczenia całościowej ceny oferty.

 Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów §11,UST.2, pkt1-3oraz ust.3pkt.4-5wzoru umowy.

W ocenie zamawiającego wysokość zastrzeżonych kar umownych nie narusza zasad
i celu ich zastrzegania wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 484 par. 1 zdanie 1 „ w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.”  Jak więc z powyższego wynika, obowiązek zapłaty kary umownej jest niezależny od faktu zaistnienia i wysokości szkody.

 Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza produkt pieluchomajtki pakowany po 20 sztuk.

Zmiana zawarta w modyfikacji SIWZ.

 Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie dopuszcza produktu pieluchomajtki w przedziale rozmiarowym 92-144 jako XL

 Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający dopuści produkt pieluchomajtki pakowane inaczej niż po 30 szt. z zachowaniem proporcjonalności do ilości 30 szt. i 60 szt. i z wymaganym oznakowaniem.

 Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek nocnych rozmiar XL- w wielkości do 144cm
w obwodzie pasa.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2012/11/19, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2012/11/19 16:40:34
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2012/11/19 16:40:34  nowa pozycja