Przetargi - zmiany

Modyfikacja SIWZ nr 1


Nr sprawy: ZP/04/2012                                                                           Szczecin, dnia 19.11.2012 r.

  

- Wykonawcy-

biorący udział w postępowaniu

 

                                                                                                       STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

             Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej z siedzibą przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie  informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmieniona zostaje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”.

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.10.113.759) dokonuje modyfikacji siwz.

Ulegają zmianie i otrzymują nowe brzmienie poniższe zapisy siwz:

1. Rozdział I pkt.12 otrzymuje nowe brzmienie:” Zamawiający dopuszcza składanie ofert
      częściowych. Wykonawca może złożyć swoją ofertę na jedną lub kilka części zamówienia.
      Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje wymienione w grupie.”  

2.   Rozdział V pkt.6 ppkt2) otrzymuje nowe brzmienie:”   formularz kalkulacyjny zgodnie
       z załącznikiem nr 1a ,1b
lub 1c do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy
       złożyć jeden dokument”

3. Rozdział IX pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie: „Podstawą do określenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia rozdział XIV SIWZ oraz załączniki 1a, 1b oraz 1c do SIWZ.”

4.  Rozdział IX pkt. 2. Otrzymuje nowe brzmienie: „W formularzu kalkulacyjnym 1a, 1b lub 1c należy podać cenę jednostkową brutto. Wartość brutto złotych należy obliczyć mnożąc przewidywaną ilość przez cenę jednostkową brutto. Następnie należy podsumować wszystkie wartości brutto i tak powstałą kwotę należy wpisać w rubryce „razem wartość brutto”.  Pozycja „razem wartość brutto” będzie podlegać ocenie przez Zamawiającego. Kwotę z pozycji „razem wartość brutto”  należy przenieść do oferty cenowej.”

5.   W Rozdz. XIV Opis przedmiotu zamówienia pkt.3ppkt.1) litera g) zamawiający dodaje zapis:
”Zamawiający dopuści produkt pieluchomajtki pakowany inaczej niż po 30 szt.
z zachowaniem proporcjonalności do ilości 30szt. i 60 szt. i z wymaganym oznakowaniem”.

6.  Ulegają zmianie zapisy Rozdz. XIV Opis przedmiotu zamówienia w pkt.5. Zamawiający wydzielił III część z części I zamówienia w sposób taki, że przeniósł do części III pn. dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych  poz. 1, 2, 9 i 10 z części I. W związku z powyższym zamawiający dodaje załącznik 1c do SIWZ formularz kalkulacyjny 1c – część III dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych. Część I zmienia nazwę na  „dostawy opatrunków”
a formularz kalkulacyjny dla tej części 1a do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie.

7.   Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 4 wzór umowy do SIWZ otrzymują nowe brzmienie.

8.  Zamiast daty 21.11.2012r. jako terminu składania i otwarcia ofert powinno być 28.11.2012r.
Ilekroć w SIWZ występuje data 21.11.2012r. zastępuje się ją datą : 28.11.2012r.

Modyfikacja siwz jest integralną częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2012/11/19, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2012/11/19 17:01:34
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2012/11/19 17:01:34  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2012/11/19 16:43:58  nowa pozycja