Informacje o zawarciu umowy

informacja o zawarciu umowy ZP/15/AG/09


 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 418898-2009 z dnia 2009-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych w okresie od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2010r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak...
Termin składania ofert: 2009-12-11


Szczecin: dostawy art. spożywczych dla DPS znak ZP-15-AG-09
Numer ogłoszenia: 448582 - 2009; data zamieszczenia: 31.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 418898 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy art. spożywczych dla DPS znak ZP-15-AG-09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawy art. spożywczych według załącznika 1A do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 156666.39 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Nazwa (firma) FHU Chem-Aj S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka, ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 156666.39
* Oferta z najniższą ceną: 156666.39 oferta z najwyższą ceną: 220677.64
* Waluta: PLN.
 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2009/12/31, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/31 14:27:33
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/12/31 14:27:33  nowa pozycja