Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/09/AG/10


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 332373-2010 z dnia 2010-11-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
sukcesywne dostawy mięsa i wędlin według załącznika nr 1A do SIWZ w okresie od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011
Termin składania ofert: 2010-11-30

Szczecin: dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatantów i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 8447 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 332373 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatantów i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatantów i Pioniera Ziemi Szczecińskiej według załącznika 1A do SIWZ15.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Madar Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 293377,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

*Cena wybranej oferty: 304702,00
*Oferta z najniższą ceną: 304702,00 / Oferta z najwyższą ceną: 374564,75
*Waluta: PLN.
 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/01/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/01/07 15:41:30
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2011/01/07 15:41:30  nowa pozycja