Nabór na stanowiska

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. OCHRONY DANYCH


DYREKTOR

     DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOMU KOMBATANTA I  PIONIERRA  ZIEMI 

                                             SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

 

o g ł a s z a

 

NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ DOM KOMBATANTA                       I  PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ”

UL. ROMERA  21-29

71-246 SZCZECIN

Wolne   stanowisko   urzędnicze:  1/4 etatu

Inspektor ds. ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi  Szczecińskiej” w  Szczecinie

Określenie  stanowiska:

Inspektor ds. ochrony danych

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie

         a) wykształcenie wyższe magisterskie  umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i minimum  3 letni  staż pracy  w         administracji publicznej,

         2. znajomość przepisów:

a) Ustawy o pracownikach samorządowych ,

b) Ustawy o pomocy społecznej,

c) Kodeksu cywilnego i postępowania administracyjnego,

d) Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  z późn.  zm.

3) umiejętność wypełniania zadań inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem o ochronie danych,

4) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw    publicznych,

5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. staż pracy na podobnym stanowisku ,

 2. umiejętność wypełniania zadań inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem o ochronie danych,

        3. ukończone studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych będzie dodatkowym atutem,

       4. komunikatywność, sumienność, pracowitość i wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

 1. pełnienie funkcji Inspektora  ochrony danych  ( IOD ) na rzecz DPS,
 2. informowanie i doradzanie administratorowi  i pracownikom w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych,
 3. monitorowanie  zgodności organizacji z wszystkimi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, w tym audyty, działania podnoszące świadomość, a także szkolenia dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych,
 4. udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla pracowników składających wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych  i wykonywania ich praw,
 6. współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca na wyżej wymienionym stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, praca w pomieszczeniach biurowych, przy komputerze,
 2. nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w lutym  2020 jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach              i umiejętnościach,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,
 7. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 10. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000.)

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:  20.03.2020r. do godziny 15:00.

(uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej )

na adres:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. Romera 21-29

71-246 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  inspektor ds. ochrony danych osobowych”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu     91 4327712

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni    za pośrednictwem  

    poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

   rozpatrywane.

 

* przyjąć właściwe

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy    i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)   i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 )

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2019 r., poz.1282/ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

* Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze/pomocnicze w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych – kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze/pomocnicze w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, jest Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Romera 21-29.

1. Inspektor ochrony danych osobowych wDomu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej:

Dane kontaktowe:

Inspektora ochrony danych:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin,

telefon: [91] 43 27 712,

e-mail: iod@dpsromera.szczecin.pl

2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze/pomocnicze przetwarzane są w oparciu  przepisy prawa (w szczególności Kodeks pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracowników w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Nie podanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani / Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo sprostowania danych,

3) prawo do usunięcia danych,

4) prawo ograniczenia przetwarzania,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) prawo do cofnięcia zgody,

7) prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy zgłaszać na adres e-mail : iod@dpsromera.szczecin.pl


Termin składania: 2020/03/10


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi     

                                          Szczecińskiej w Szczecinie                                           

                                                            informuje o wyniku

                                       naboru na wolne  stanowisko urzędnicze

                                     Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta                                               

                                                i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 

                                                          ul. Romera 21-29

                                                          71-246   Szczecin

                                                  wolne  stanowisko urzędnicze:

                                      Inspektor ds. ochrony danych osobowych     

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko  została  wybrana  kandydatka:

                     Pani   Urszula Głod-van de Sanden    zamieszkała   w   Szczecinie

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

W wyniku oceny merytorycznej i złożonych dokumentów  aplikacyjnych, oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatka uzyskała wysoką ocenę sumaryczną ze względu na przygotowanie się do wykonywania zadań określonych na stanowisku pracy, na które przeprowadzany jest nabór.

     

 

 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi     

                                          Szczecińskiej w Szczecinie                                           

                                                            informuje o wyniku

                                       naboru na wolne  stanowisko urzędnicze

                                     Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta                                               

                                                i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 

                                                          ul. Romera 21-29

                                                          71-246   Szczecin

                                                  wolne  stanowisko urzędnicze:

                                      Inspektor ds. ochrony danych osobowych     

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko  została  wybrana  kandydatka:

                     Pani   Urszula Głod-van de Sanden    zamieszkała   w   Szczecinie

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

W wyniku oceny merytorycznej i złożonych dokumentów  aplikacyjnych, oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatka uzyskała wysoką ocenę sumaryczną ze względu na przygotowanie się do wykonywania zadań określonych na stanowisku pracy, na które przeprowadzany jest nabór. 


Data wygaśnięcia: 2020/03/10

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej DKiPZS, wytworzono: 2020/03/10, odpowiedzialny/a: Małgorzata Jasińska, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2020/04/03 15:27:24
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2020/04/03 15:27:24  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2020/04/03 14:59:17  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2020/03/10 08:56:27  nowa pozycja