Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001073923
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Romera 21-29
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 71-246
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 91 4327712
1.5.8.) Numer faksu: 91 4327712 wew.103
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsromera.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsromera.szczecin.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
pomoc spoleczna
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi
Szczecińskiej
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001073923
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Romera 21-29
1.11.4.) Miejscowość: Szczecin
1.11.5.) Kod pocztowy: 71-246
1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.11.9.) Numer telefonu: 91 4327712
1.11.10.) Numer faksu: 91 4327712 wew.103
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsromera.szczecin.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: https://dpsromera.szczecin.pl/
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto
Szczecin
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a40d714-ee1e-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025698/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi
Gminy Miasto Szczecin
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a40d714-ee1e-11ec-9a86-f6f4c648a056
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja Zamawiającego z wykonawcami
(UWAGA: nie dotyczy składania ofert), w szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ
lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres email
do komunikacji Zamawiającego z wykonawcami wskazano w Rozdziale I pkt 1 SWZ. Korespondencja, przekazana
Zamawiającemu w inny sposób (np.: osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-mail
lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) nie będzie brana pod uwagę;
2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP i dostępnego przez MiniPortal
(adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/);
3) w formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać e-mail, na który przesyłana będzie mu korespondencja związana z
postępowaniem;
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
3) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020r. poz. 1913 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako
tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć wraz z częścią jawną oferty;
4) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”;
5) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” wynosi 150 MB;
7) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego ePUAP;
8) za datę przekazania, innych niż oferta, oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ;
9) ofertę zaszyfrowaną zgodnie z „Instrukcją użytkownika” dostępną na miniportalu, należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w
Rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego
postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został
opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniportalu;
11) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem
referencyjnym niniejszego postępowania;
12) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy
oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/06/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów mrożonych
w okresie od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 04.07.2022r. do dnia 31.12.2022r., opisane Wspólnym
Słownikiem Zamówień CPV: 15896000-5 produkty głęboko mrożone do poszczególnych lokalizacji:
a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin i ul.
Potulicka 40, 70-234 Szczecin;
b) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława
Boruty - Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin;
Wielkość dostaw, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach nr 3A, 3B do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A do SWZ)
4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-04 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej części oddzielnie według następujących
kryteriów oceny ofert:
1) cena ( C ) – 80 %
2) czas wymiany wadliwego towaru o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
(CZW) – 5 %
3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu konkretnej dostawy (K)– 15 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu
realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu konkretnej dostawy
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale
XVI pkt 5 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do
wykazania równoważności).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale
XVI pkt 5 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do
wykazania równoważności).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) formularz zestawienia cenowego, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1A do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww.
dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów.
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy,
podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
3;
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z
wykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić
zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy polegających na zmianie
wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-27 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę zaszyfrowaną zgodnie z „Instrukcją użytkownika” dostępną na miniportalu, należy złożyć za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ;
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-27 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn


SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 1A Formularz zestawienia cenowego – artykuły mrożone

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3A Formularz zestawienia cenowego do umowy - artykuły mrożone

Załącznik nr 3B Formularz zestawienia cenowego do umowy - artykuły mrożone

Załącznik nr 4 Wykaz podstaw wykluczenia

 

Nr sprawy: ZP/06/2022


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin”.


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 32 200,00 zł brutto.


Data publikacji: 2022/06/17

Informacja z otwarcia ofert:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29, 71-246 Szczecin,

adres mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

Szczecin, dnia 27.06.2022r.

Nr sprawy: ZP/06/2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin”.

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o cenach zawartych w ofertach, nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte:

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryteria oceny oferty

Cena

[zł]

Wysokość kar [zł]

Czas wymiany wadliwego towaru [godz.]

1.

    LODOS
    Sachryń, Kotyńska Sp. K.

    ul. Bohaterów Warszaw 34

    72-200 Nowogard

36 759,82

250

2

 

 


Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający na podstawie art. 253 ustawy 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu
za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Ofertę nr 1

LODOS Sachryń, Kotyńska Sp. K., ul. Bohaterów Warszawy 34, 72-200 Nowogard

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryteria oceny oferty

Punkty łącznie

[pkt]

Cena

[zł]

Wysokość kar [zł]

Czas wymiany wadliwego towaru [godz.]

przyznane punkty

przyznane punkty

przyznane punkty

1

LODOS
Sachryń, Kotyńska Sp. K.

ul. Bohaterów Warszaw 34

72-200 Nowogard

36 759,82

250

2

100 pkt

80 pkt

15 pkt

5 pkt

 


Informacja o zawarciu umowy:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00268043/01 z dnia 2022-07-20
2022-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto
Szczecin
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001073923
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Romera 21-29
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 71-246
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 91 4327712
1.5.8.) Numer faksu: 91 4327712 wew.103
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsromera.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsromera.szczecin.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a40d714-ee1e-11ec-9a86-f6f4c648a056
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
pomoc spoleczna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto
Szczecin
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a40d714-ee1e-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00268043/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-20 11:39
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025698/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi
Gminy Miasto Szczecin
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00212832/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP/06/2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów mrożonych
w okresie od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 04.07.2022r. do dnia 31.12.2022r., opisane Wspólnym
Słownikiem Zamówień CPV: 15896000-5 produkty głęboko mrożone do poszczególnych lokalizacji:
a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin i ul.
Potulicka 40, 70-234 Szczecin;
b) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława
Boruty - Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin;
Wielkość dostaw, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach nr 3A, 3B do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A do SWZ)
4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36759,82 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36759,82 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36759,82 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LODOS Sachryń, Kotyńska Spółka Komandytowa
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363437833
7.3.3) Ulica: Bohaterów Warszawy 34
7.3.4) Miejscowość: Nowogard
7.3.5) Kod pocztowy: 72-200
7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36759,82 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-31

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2022/06/17, odpowiedzialny/a: Malwina Rejent, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2022/07/21 11:44:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2022/07/21 11:44:31 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2022/06/29 12:50:28 modyfikacja wartości
Karol Lubiński 2022/06/27 12:29:44 modyfikacja wartości
Karol Lubiński 2022/06/27 11:58:13 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2022/06/17 13:35:22 nowa pozycja