Ogłoszenia

wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. adm.-gosp.


                    

 

DYREKTOR

     DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOMU KOMBATANTA I  PIONIERRA  ZIEMI 

                                             SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

 

o g ł a s z a

 

NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ DOM KOMBATANTA  I  PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ” 
ul. ROMERA  21-29, 71-246 SZCZECIN

 Wolne   stanowisko   urzędnicze:  Inspektor ds. administracyjno- gospodarczych

 Określenie  stanowiska: Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie :

a) wyższe - jednolite studia magisterskie lub studia zawodowe, uzupełniające studia

     magisterskie i  co najmniej 2 letni staż pracy.

b) średnie, policealne, pomaturalne bądź średnie zawodowe  i co najmniej 4 letni staż pracy .

3. znajomość przepisów z zakresu samorządu terytorialnego , finansów publicznych, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej, prawa budowlanego, ochrony środowiska,

4. biegła umiejętność obsługi komputera {WORD, EXCEL),

5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw    publicznych,

6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. nieposzlakowana opinia.

 Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w  jednostce pomocy społecznej - min.1 rok,
 2. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów  wykonawczych,
 3. samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność właściwej hierarchii zadań, umiejętność ustalenia prawidłowego trybu postępowania i załatwiania sprawy, umiejętność kierowania zespołem pracowników , terminowość, umiejętność pracy      w zespole, kultura osobista, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność negocjacji, dyspozycyjność,
 4. doświadczenie w pracy z osobami starszymi i pozytywne oraz życzliwe nastawienie do osób starszych i chorych,

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

 1. udział w pracach komisji przetargowej,
 2. koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez sporządzanie wzorów umów,
 3. organizacja i nadzór nad pracą komórek zapewniających usługi bytowe i zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie infrastruktury Domu,
 4. rozwiązywanie problemów technicznych, które stanowią ryzyko dla sprawnej organizacji usług bytowych i opiekuńczych,
 5. prowadzenie nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie swojej odpowiedzialności oraz dokonywanie systematycznych przeglądów urządzeń i instalacji,
 6. nadzorowanie terminów i zlecenie usługodawcom serwisu urządzeń podlegających nadzorowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. dopilnowanie prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących działu  administracyjno-gospodarczego i terminowe ich rozliczenie w dziale księgowości,
 8. czuwanie nad właściwą eksploatacją majątku DPS,
 9. sprawdzanie zaopatrzenia Domu w ilości i jakości materiałów zgodnie z zatwierdzonym planem zakupów,
 10. weryfikacja dokumentów zakupowych pod względem zgodności z umowami lub wnioskami zakupu,
 11. przyjmowanie zleceń od Mieszkańców Domu.      

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca na wyżej wymienionym stanowisku : zmienne tempo pracy, częste kontakty z Mieszkańcami oraz kontrahentami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 2. nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w maju  2015 jest niższy niż 6%.

 Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach              i umiejętnościach,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 7. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***
 8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 11. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182.)

 Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 06.07.2015r. do godziny 12:00.

(uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej ) na adres: 

 Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
 ul. Romera  21-29, 71-246 Szczecin w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Inspektor ds. administracyjno - gospodarczych „

 Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu     91 4327712 wew. 119

 Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni    za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 * przyjąć właściwe

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)   i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r  o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 )


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2015/06/24, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2015/06/24 17:41:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2015/06/24 17:41:15 nowa pozycja