Ogłoszenia

kierownik kuchni-dietetyk


Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29 Szczecin
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Kierownik kuchni - dietetyk
I. Niezbędne wymagania:
1. wykształcenie wyższe w zawodzie technologii żywienia o specjalności dietetyk
2. wymagany staż pracy, co najmniej 2 lata
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
II. Dodatkowe wymagania:
1. umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office lub Open Office,
2. znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, z zakresu ustawy o finansach publicznych,
3. znajomość przepisów HACCAP
4. komunikatywność,
5. umiejętność współpracy.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1 sprawowanie funkcji kierowniczej nad podległą sekcją żywienia,
2 opracowywanie receptur na poszczególne rodzaje diet – zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz na zlecenie lekarskie,
3 nadzorowanie wykonywania wszystkich elementów produkcji, tj. organizację stanowisk
a) pracy, instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego
b) poszczególnych etapów przygotowania potraw,
4 dbanie o właściwą eksploatację urządzeń technicznych,
5 ponoszenie odpowiedzialności za stan ilościowy naczyń, sprzętu i urządzeń,
6 nadzorowanie nad prawidłowym utrzymywaniem czystości urządzeń, naczyń i sprzętu będącego na wyposażeniu kuchni,
7 przeprowadzanie wstępnych przeszkoleń pracowników i szkoleń okresowych oraz instruktażu stanowiskowego personelu w zakresie bhp (zgodnie z przepisami resortowymi oraz w miarę wprowadzania nowych urządzeń lub zmiany produkcji),
8 prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji dotyczącej ilości wyprodukowanych potraw, ich wartości kalorycznej, surowców, materiałów pomocniczych i nakładu pracy,
9 kontrolę jakości (organoleptyczną ) stosowanych surowców i warunków ich przechowywania,
10 sprawdzanie jakości i wyglądu gotowych potraw,
11 kontrolę prawidłowości stosowanych receptur i zestawów żywieniowych w procesie produkcji,
12 prowadzenie działalności oświatowej w zakresie żywienia i opracowywanie właściwych
zestawów żywieniowych dla różnych grup ludności oraz dla chorych z różnymi rodzajami schorzeń,
13 prowadzenie dokumentacji żywieniowej (zapotrzebowanie na produkty, jadłospisy, plany żywieniowe, rozliczenia wydanych posiłków),
14 nadzorowanie, ocena i kontrola pracy podległego personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami : regulaminu pracy, kodeksu etyki zawodowej, przepisami bhp i p.poż. oraz opiniami innych działów,
15 dokonywanie zamówień zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych,
16 prowadzenie dokumentacji i bieżąca kontrola kuchni w zakresie HACCP
IV. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym oferenta, adresem mail),
2. kwestionariusz osobowy,
3. dokument potwierdzający tożsamość,
4. dokumenty poświadczający wykształcenie,
5. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
6. referencje z poprzednich miejsc pracy,
7. dokumenty potwierdzające staż pracy,
8. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą,
9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / zaświadczenie o niekaralności,
10. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 10.03.2010r. do godz. 15:00 pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Kierownik kuchni - dietetyk”. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091-43-27-712 wew. 115 lub 119 w godz. 07:00-15:00 w dni powszednie.


 


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2010/02/26, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/02/26 09:47:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2010/02/26 09:47:17 nowa pozycja