Ogłoszenia

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowo-administracyjnych


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Inspektor ds. księgowo-administracyjnych ( 1,0 etatu )

 

 I.  Wymagania konieczne:

 1. posiada wykształcenie wyższe
 2. posiada co najmniej 2 letni udokumentowany staż pracy,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie był(a) karany(a) za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. nie karana(y) za przestępstwo gospodarcze lub wykroczenie przeciwko mieniu,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.  
 7. znajomość obsługi komputera i znajomość programów Excel, Word.

 II.  Wymagania dodatkowe:

 1. wysoki poziom etyki profesjonalnej,
 2. nienaganna opinia ( referencje)
 3. komunikatywność,
 4. dyspozycyjność,
 5. umiejętność współpracy w grupie,
 6. znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu,
 7. znajomość procedur aplikowania o zewnętrzne środki zarówno z procedury UE jak i innych programów pomocowych,
 8. doświadczenie w przygotowaniu wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 9. znajomość ustawy- prawo o zamówieniach publicznych.

 III.  Główne obowiązki:

 1. Wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego zgodnie z dekretacją.
 2. Przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania.
 3. Ewidencja materiałów: magazyn gospodarczy, żywnościowy, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych, w szczególności rozliczanie gospodarki magazynowej,
 4. Sporządzanie przelewów bankowych ,
 5. Sporządzanie not księgowych,
 6. Udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji.
 7. Terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń.
 8. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem,
 9. Udział w tworzeniu dokumentacji przetargowej zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej ( CV ),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ,
 4. kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach  kandydata,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia)
 6. oświadczenie , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz,            że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że nie był(a) karany(a)   za przestępstwo gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu,
 8. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,  
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie w  Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” ul. Romera 21 – 29, 71-246 Szczecin (pok. nr 126 sekretariat) z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. księgowo-administracyjnych w dziale finansowo-księgowym  Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, do dnia 14.10.2011r. do godziny 15:00.  Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

V. Etapy rekrutacji:

 1. Etap I – spełnienie warunków formalnych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
 3. Informacja dotycząca wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej:

http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96000.asp oraz na      tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Domu  Kombatanta i Pioniera  Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie.
 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/09/26, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/09/26 16:24:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/09/26 16:24:41 nowa pozycja