Ogłoszenia

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – KIEROWNIKA DZIAŁU OPIEKUŃCZO – PIELĘGNACYJNEGO


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIERONIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – PIELĘGNACYJNEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DOMU KOMABATANTA I PINIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ” PRZY UL. ROMERA 21 – 29 71-246 SZCZECIN.

                                                                                                                                                                                              Szczecin, dnia 21.12.2009r.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – KIEROWNIKA DZIAŁU OPIEKUŃCZO – PIELĘGNACYJNEGO w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

I. wymagania niezbędne
1. spełnienie wymagań przewidzianych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz.1458 z 2008r..) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.,
2. wykształcenie wyższe
3. staż pracy minimum 5 lat
Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny
1. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych;
2. umiejętności analityczne, wnioskowania i szybkiego podejmowania decyzji.
3. dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem pracowników, dyspozycyjność;
4. rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność,
5. umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność negocjacji;
6. biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych MS Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet i obsługi poczty elektronicznej.
7. Pozytywne i życzliwe nastawienie do osób starszych i chorych;

III. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku m.in.:
1. organizowanie i koordynowanie pracy podległego personelu oraz nadzór na wykonywaniem powierzonych im obowiązków;
2. inicjowanie zmian mających na celu poprawę jakości świadczonych usług przez DPS;
3. egzekwowanie odpowiedniego stosunku do mieszkańców, nadzór nad przestrzeganiem praw mieszkańców, wysoką jakością świadczonych usług opiekuńczych, zdrowotnych i wspomagających, stosownych do indywidualnych potrzeb Mieszkańców i ich możliwości psychofizycznych, nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej;
4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, p.poż. i sanitarno-epidemiologicznych przez podległy personel;
5. stały nadzór nad gospodarką lekami i środkami opatrunkowymi oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu działu;
6. zapewnienie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń DPS;
7. nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji w dziale (rozkład czasu pracy pracowników),
8. systematyczna kontrola pracy podległego personelu
9. dokonywanie oceny podległych pracowników.
10. organizacja całodobowej opieki nad mieszkańcami domu oraz ich usprawnianie i aktywizowanie.
11. organizację pomocy mieszkańcom w zaspakajaniu ich potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych, wspomagających, psychologicznych i społecznych;
12. podejmowanie inicjatyw w zakresie nowych form pomocy na rzecz mieszkańców, właściwej organizacji czasu wolnego oraz współpraca z rodzinami mieszkańców;
13. czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców;
14. ścisła współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie świadczonych mieszkańcom usług.
IV. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych;
3. własnoręcznie potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe;
4. własnoręcznie potwierdzone kserokopie dotychczasowych świadectw pracy;
5. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość;
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z zm.);

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” ul. Romera 21 – 29, 71-246 Szczecin (pok. nr 126 sekretariat) z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego w Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, do dnia 20.01.2010r. do godziny 11:00. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

V. Etapy rekrutacji:
1. Etap I – spełnienie warunków formalnych. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
3. Informacja dotycząca wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej:
http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant oraz na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie.


 Listy kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu
Tytuł: lista kandydatów na stanowisko Kierownik Działu Opikuńczo-Pielęgnacyjnego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Romera 21/29
w Szczecinie


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło ośmiu kandydatów.
W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowało się osiem osób:
1. Pani Ewa Kuźmińska zam. w Policach
2. Pani Anna Jadwiga Budnik zam. w Dobrej Szcz.
3. Pani Halina Rabenda zam. Chabówko gmina Bielice
4. Pani Dagmara Szczepańska zam. Szczecin
5. Pani Anastazja Prymaczek zam. Szczecin
6. Pani Bogumiła Pozniak zam. Szczecin
7. Pani Beata Grzeszkiewicz zam. Przecław Warzymice
8. Pani Lilla Wojtyga zam. Szczecin

Powyższe osoby zapraszamy na kolejny etap naboru dnia 26.01.2010r. godz. 12:00 do sekretariatu DPS pok. 126.  


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2009/12/22, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/01/22 11:10:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2010/01/22 11:10:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2010/01/21 17:09:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2009/12/22 13:14:23 nowa pozycja