Ogłoszenia

przetarg na najem pomieszczenia na sklepik dla Mieszkańców Domu


Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Romera 21-29
działając w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Rady Miasta Szczecina
Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

ogłasza
pierwszy przetarg pisemny na najem pomieszczenia w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej położonym przy ul. Romera 21-29
w Szczecinie

1. Przedmiotem postępowania jest pomieszczenie mieszczące się na parterze budynku Domu przy ul. E. Romera 21-29 z przeznaczeniem prowadzenia sklepiku dla potrzeb Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

powierzchnia użytkowa – 7 m2
minimalna stawka czynszu zł/m2 – 15,00 zł

2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub inne podmioty, którym ustawy przyznają możliwość nabywania praw, zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia pozywanym po przedłożeniu dokumentów potwierdzających właściwą reprezentację, dowód wpłaty wadium oraz inne dokumenty wskazane w pkt 17 niniejszego ogłoszenia.
3. Wizja lokalu jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Katarzyna Kałucką pod numerem 091 43 27 712 wew. 119.
4. Wysokość czynszu najmu stanowi iloczyn powierzchni najmu i stawki czynszu.
5. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%.
6. Istotne postanowienia umowy:
1) nieruchomość zostanie wynajęta na czas oznaczony do dnia 31.12.2011r. z możliwością przedłużenia na lata następne.
2) czynsz płatny będzie „z góry” do dziesiątego dnia każdego miesiąca,
3) najemca, oprócz zapłaty czynszu, zobowiązany będzie do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu najmu,
7. Jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty, w których zaoferowana zostanie taka sama stawka czynszu najmu komisja przetargowa wezwie oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne do niezwłocznego złożenia ofert uzupełniających.
8. W toku przetargu przewodniczący komisji przetargowej może zwrócić się do oferenta
o wyjaśnienie treści oferty oraz uzupełnienie wymaganych dokumentów, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrywania.
9. O wyborze oferty niezwłocznie zostanie poinformowany oferent, którego ofertę wybrano, ze wskazaniem miejsca i terminu zawarcia umowy.
10. Oferenci biorący udział w przetargu winni wnieść wadium w wysokości 100,00 zł.,
w terminie do dnia 09.11.2010 r. do godz. 14:00 gotówką w kasie Domu (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00) lub przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO SA II O/Szczecin 91 1240 39271111000040991612 (decyduje data uznania rachunku Wynajmującego).
11. Wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu lub jego odwołaniu, w ciągu 14 dni od daty zakończenia przetargu.
12. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu.
13. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
14. Zawarcie umowy najmu nastąpi po złożeniu przez oferenta zabezpieczenia majątkowego, w formie kaucji wpłaconej na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej wskazany w pkt 10 niniejszego ogłoszenia w wysokości 400,00 zł.
15. Oferty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, w sekretariacie (pok.126, parter) w terminie do dnia 17.11.2010r. do godz. 10:00, w zamkniętej kopercie. Koperta musi zawierać opis: „Przetarg pisemny na najem pomieszczenia w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej. Nie otwierać przed 17.11.2010r., do godz. 11:00.”
16. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
17. Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną wysokość stawki czynszu,
5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie starszy niż 6 miesięcy),
6) dokument potwierdzający wpłatę wadium,
7) wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki wadium winno zostać zwrócone,
8) zaświadczenie o braku zobowiązań finansowych z tytułu podatku od nieruchomości wobec Gminy Miasto Szczecin,
18. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.11.2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie ul. E. Romera 21-29 parter świetlica.
19. Postępowanie przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 39/10/0120 z dnia 21.09.2010r.
20. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
21. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
22. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Domu w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert:
1) na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej DKiPZS,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3) na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej (www.dps.romera.szczecin.pl)
23. Protokół z przeprowadzonego postępowania będzie jawny.
24. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej DKiPZS zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego przetargu bez podania przyczyn.
25. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 091- 43 27 712 wew. 119


 


Załączniki:

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2010/10/18, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2014/11/18 10:00:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2014/11/18 10:00:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2010/10/22 15:51:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2010/10/18 14:13:21 nowa pozycja