Ogłoszenia

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa(y)


Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29 Szczecin
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Księgowa ( 1,0 etatu )
I. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne ( policealne lub pomaturalne )
2. posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
3. znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz o sprawozdawczości budżetowej,
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5. nie był(a) karany(a) za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. nie karana(y) za przestępstwo gospodarcze lub wykroczenie przeciwko mieniu,
7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowej,

II. Wymagania dodatkowe:
1. biegła znajomość obsługi komputera ( w tym programów finansowo – księgowych )
2. wysoki poziom etyki profesjonalnej,
3. nienaganna opinia,
4. komunikatywność,
5. dyspozycyjność,
6. umiejętność współpracy w grupie.

III. Główne obowiązki:
1. dekretowanie i księgowanie dokumentów
2. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
3. analiza rozrachunków
4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
5. wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
6. udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji.
7. terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń.
8. nadzór nad terminowym regulowaniem należności
9. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
10. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej ( CV ),
2. list motywacyjny,
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie ,
4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia)
6. oświadczenie , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata, że nie był karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że nie był(a) karany(a) za przestępstwo gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu,
8. zaświadczenie o niekaralności,
9. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” ul. Romera 21 – 29, 71-246 Szczecin (pok. nr 126 sekretariat) z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa działu finansowo-księgowego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie,

do dnia 09.08.2010r. do godziny 11:00. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
V. Etapy rekrutacji:

1. Etap I – spełnienie warunków formalnych. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
3. Informacja dotycząca wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej:
http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96000.asp oraz na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
księgowy
Informuję ,że ofertę pracy na ogłoszony nabór złożyło 10 osób. W wyniku dokonanej weryfikacji ofert w dniu 11.08.2010r. pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono ,iż 3 kandydatów nie spełniło wymagań formalnych.
Do następnego etapu-rozmowy kwalifikacyjnej zostali zakwalifikowani n/w kandydaci.

Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Małgorzata Skowrońska Szczecin
2. Daniela Banaś Szczecin
3. Dorota Wiśniewska Police
4. Anna Kuśmierska Szczecin
5. Halina Pokropińska Szczecin
6. Anna Protas Szczecin
7. Jolanta Rudzińska Szczecin

Powyższe osoby zostały zaproszone na kolejny etap naboru w dniu 12.08.2010r. godz.8:30 do sekretariatu DPS POK.126.

 


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2010/07/27, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/08/11 14:41:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2010/08/11 14:41:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2010/08/11 14:40:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2010/07/27 17:33:51 nowa pozycja