Ogłoszenia

nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy


DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM KOMBATANTA I  PIONIERA  ZIEMI  SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

o g ł a s z a

 NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE  W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOM KOMBATANTA    I  PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ
    UL. ROMERA  21-29,   71-246 SZCZECIN

Wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze  :   Główny  Księgowy   
Opis stanowiska:

 Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:  

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki ,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli  zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
  1. operacji  gospodarczych i finansowych kompletności i rzetelności  dokumentów ,
  2. dotyczących  operacji gospodarczych i finansowych,
 4. przygotowywanie projektów budżetu,
 5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych wydawanych przez kierownika,
 6. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
 7. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 8. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością oraz  naliczanie zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie,
 9. stosowanie rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej,
 10. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 11. prawidłowe przekazywanie składników majątkowych przestrzeganie zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych, wyposażenia oraz nadzorowanie sprawowania odpowiedzialności materialnej,
 12. prowadzenie inwentaryzacji składników majątku,
 13. nadzorowanie prawidłowego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień
  publicznych,
 14. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy FŚS, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie  zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 15. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 16. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
 17. nadzór nad prawidłowością  pobierania i odprowadzanie dochodów,
 18. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 19. prowadzenie i kontrolowanie kontroli zarządczej w jednostce,
 20. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub   przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki  należą do kompetencji głównego księgowego,
 21. kierowanie pracą podległą komórką organizacyjną.    

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w grudniu 2013r. nie przekroczył 6%.     

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:   

 1. Praca na wyżej wymienionym stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, praca w pomieszczeniach biurowych, przy komputerze.
 2. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, oraz pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).                                                                  

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie  wyższe- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe o kierunku - finanse i rachunkowość i posiada co najmniej           3  letni staż pracy w księgowości ,
 3. znajomość przepisów prawa samorządowego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych i o finansach publicznych,
 4. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów płacowych ,podatkowych i ZUS,
 2. znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
 3. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

 Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach              i umiejętnościach,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 7. kopia dokumentów potwierdzająca niepełnosprawność**,
 8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:     14.02.2014r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej )        na adres:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin

 w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy”. 

 Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu :    91 4327712

 Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni    za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej niekompletne lub po  wskazanym terminie nie będą   rozpatrywane.

 * Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy    i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)   i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.
**- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2014/01/24, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2014/01/24 16:06:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2014/01/24 16:06:43 nowa pozycja