Ogłoszenia

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. adm.-gosp.


nabór na wolne stanowisko urzędnicze– Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                                       INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

                                                                                                              Szczecin, dnia 02.10.2014r.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczychw Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
 i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29
 w Szczecinie

OPIS STANOWISKA PRACY

Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce: Dom Pomocy Społecznej DKiPZS ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Pomoc merytoryczna przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych.
2. Sporządzanie dokumentacji przygotowywanej w związku z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych
3. Weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne.
4. Koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez sporządzanie wzorów umów 
5. Organizacja i nadzór nad pracą komórek zapewniających usługi bytowe i zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie infrastruktury Domu,
6.Rozwiązywanie problemów technicznych, które stanowią ryzyko dla sprawnej organizacji usług bytowych i opiekuńczych,
7. Prowadzenie nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie swojej odpowiedzialności oraz dokonywanie systematycznych przeglądów urządzeń i instalacji,
8. Nadzorowanie terminów i zlecanie usługodawcom serwisu urządzeń podlegających nadzorowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
9.Dopilnowanie prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących działu administracyjno – gospodarczego i terminowe ich rozliczenie w dziale księgowości.
10. Czuwanie nad właściwą eksploatacją majątku DPS.
11. Sprawdzanie zaopatrzenia Domu w ilości i jakości materiałów zgodnie z zatwierdzonym planem zakupów.
12. Weryfikacja dokumentów zakupowych pod względem zgodności z umowami lub wnioskami zakupu.
13. Przyjmowanie zleceń od Mieszkańców Domu.    

Warunki pracy na danym stanowisku: praca w pomieszczeniach biurowych, zmienne tempo pracy, częste kontakty z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz kontrahentami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2014r. był niższy niż 6%.

 Niezbędne (konieczne )wymagania:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe,
3. udokumentowane minimum 5 lat stażu pracy, w tym 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych,
4. znajomość przepisów prawa:  ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego oraz przepisów wykonawczych,

5. znajomość zasad współdziałania sektora publicznego z pozarządowym,
6. biegła umiejętność obsługi komputera [MS Office lub Open Office],
7. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. nieposzlakowana opinia,

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.


Wymagania dodatkowe:

1.doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w dziale administracyjno-gospodarczym;
3. umiejętność pozyskiwania dodatkowych funduszy dla placówki z zewnętrznych źródeł finansowania;
4. ukończone szkolenia związane z zamówieniami publicznymi;
5. samodzielność, umiejętność właściwej hierarchii zadań, umiejętność ustalenia prawidłowego trybu postępowania i załatwienia sprawy, terminowość, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem pracowników, dyspozycyjność;
rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność,   umiejętność nawiązywania  kontaktów interpersonalnych, umiejętności negocjacyjne, dyspozycyjność, innowacyjność, odporność na stres;
6. umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych;
7. posiadanie doświadczenia w zakresie organizowania i rozliczania czasu pracy kierowców,
8. pozytywne i życzliwe nastawienie do osób starszych i chorych;

Wymagane dokumenty:

1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,
tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy [świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia],
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
8.oświadczenie kandydata o obywatelstwie polskim,
9. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11.kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,**
12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2014r.,poz. 1182].

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta
 i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” ul. Romera 21 – 29, 71-246 Szczecin (pok. nr 126 sekretariat)
z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –Inspektor ds. adm.-gosp. w Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie”, do dnia 24.10.2014r. do godziny 12:00.Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej na adres: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246).

Etapy rekrutacji:
1. Etap I– spełnienie warunków formalnych. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu oraz na stronie internetowej Domu i Urzędu Miasta Szczecin. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailem lub drogą pocztową.
2. Etap II– rozmowa kwalifikacyjna
3. Informacja dotycząca wyniku naboru zostanie umieszczona na stronach internetowych:
http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant  http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11365.asp  oraz na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni
    mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.
2. Oferty, które wpłyną do sekretariatu Domu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą
     rozpatrywane.
3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
4. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.
     Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 43-27-712 wew. 126.

 
*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

 **Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1202).


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2014/10/02, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2014/10/02 15:41:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2014/10/02 15:41:19 nowa pozycja