Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/11/AG/11 Pieluchomajtki, rękawice


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 418094-2011 z dnia 2011-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w części I dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek...
Termin składania ofert: 2011-12-16


Szczecin: Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 6215 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 418094 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych zakres zgodny z załącznikiem nr 1A do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek anatomicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, Pabianice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 111040,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:140830,18
  • Oferta z najniższą ceną:140830,18/ Oferta z najwyższą ceną: 146021,60
  • Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:dostawy rękawic winylowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o., ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 12538,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:18360,00
  • Oferta z najniższą ceną:18360,00/ Oferta z najwyższą ceną: 22440,00
  • Waluta:PLN.

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2012/01/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2012/01/05 16:11:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2012/01/05 16:11:04 nowa pozycja