Informacje o zawarciu umowy

Informacja o udzieleniu zamówienia ZP/03/2013


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 419846-2013 z dnia 2013-10-15 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych (kod CPV - 30199750-2...
Termin składania ofert: 2013-10-24


Szczecin: Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 472816 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 419846 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych (kod CPV - 30199750-2 talony) podlegających wymianie na towary i usługi w placówkach wskazanych przez wykonawcę o łącznej wartości nominalnej 80 000,00zł w następujących nominałach: 4000 sztuk bonów o wartości nominalnej 10,00zł 2000 sztuk bonów o wartości nominalnej 20,00 zł możliwych do realizacji na terenie Miasta Szczecin. Termin ważności bonów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego. Wykonawca może zaoferować dłuższy termin ważności bonów, oświadczając się w tej kwestii w ofercie cenowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.19.97.50-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:19.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 80000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:80000,00
  • Oferta z najniższą ceną:80000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 80000,00
  • Waluta:PLN.

 

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2013/11/21, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2013/11/21 08:17:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2013/11/21 08:17:52 nowa pozycja