Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/04/AG/10


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 314793-2010 z dnia 2010-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej DKiPZS 2. Kod CPV : 34110000-1 (samochody osobowe) ...
Termin składania ofert: 2010-11-18
________________________________________
Szczecin: dostawę samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 229 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314793 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej,
ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• DDB Auto Bogacka S.J., ul. Mieszka I 30, 71-011 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96199,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 115900,00
Oferta z najniższą ceną: 115900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 116000,00
Waluta: PLN.
 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/01/03, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/01/03 11:42:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/01/03 11:42:18 nowa pozycja