Informacje o zawarciu umowy

o zawarciu umowy na Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 15682-2014 z dnia 2014-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A do oferty cenowej...
Termin składania ofert: 2014-01-21

Szczecin: Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
Numer ogłoszenia: 42090 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 15682 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A do oferty cenowej będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.50.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Jartom Jarosław Jaworowicz Sp.J., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 308466,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:398779,59
  • Oferta z najniższą ceną:398779,59 / Oferta z najwyższą ceną: 578676,71
  • Waluta:PLN.

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2014/02/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2014/02/05 19:00:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2014/02/05 19:00:02 nowa pozycja