Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/16/AG/09


1. Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w zakresie prania wodnego, prasowania, odbioru do pralni i dostaw wypranej bielizny w ilości 20 000 kg. Podana wyżej ilość jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji...
________________________________________
Szczecin: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 276 - 2010; data zamieszczenia: 04.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25304 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w zakresie prania wodnego, prasowania, odbioru do pralni i dostaw wypranej bielizny w ilości 20 000 kg. Podana wyżej ilość jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zakres zamówienia: 1) pranie wodne w ilości 20 000 kg (pościele, zasłony, firanki, ręczniki, obrusy, odzieży roboczej personelu, bielizny i odzieży typu domowego mieszkańców, koców, kołder,poduszek ), asortyment w dalszej części SIWZ zwany będzie bielizną, 2) przekazanie bielizny do prania oraz odbiór bielizny wypranej odbywać się będzie w Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, 3) Zamawiający wymaga, aby odbiór bielizny do prania był dokonywany 3 razy w tygodniu (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godz.: 8:00 - 14:00, 4) zapewnienie przez wykonawcę własnego transportu przystosowanego do przewozu czystej i brudnej bielizny, 5) zwrot czystej bielizny ma nastąpić do dwóch dni po jej wydaniu do prania, 6) zwracana bielizna czysta będzie posegregowana, zapakowana i opisana przez wykonawcę. 3. Wartość usługi musi uwzględniać: a) odkażanie (dezynfekcja) b) pranie c) suszenie d) maglowanie lub prasowanie w zależności od asortymentu e) składowanie i pakowanie bielizny f) zapewnienie worków do transportu bielizny czystej g) segregowanie bielizny czystej wg rodzaju, koloru h) transport z dostarczeniem bielizny do siedziby zamawiającego i jej odbiorem (odbiór bielizny do prania winien być dokonywany 3 razy w tygodniu (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godz.: 8:00 - 14:00, i) VAT na usługi pralnicze j) załadunek i rozładunek 4. Usługi pralnicze muszą być wykonane zgodnie z zastosowaniem odpowiednich procesów technologicznych. 5. Odbieranie i dostarczanie przedmiotu zamówienia winno odbywać się na ryzyko i koszt własny wykonawcy. 6. Nazwy i kody stosowane ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV:98300000-6, 98310000-9, 98311000-6 8. Płatność przelewem na konto wykonawcy nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6, 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 35737.71 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki, ul. Szeroka 17, 71-211 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 35737.71
Oferta z najniższą ceną: 35737.71 oferta z najwyższą ceną: 43934.43
Waluta: PLN.


 


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2010/01/04, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/01/04 09:59:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2010/01/04 09:59:36 nowa pozycja