Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/02/2013


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 330786-2013 z dnia 2013-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6 - inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj
Termin składania ofert: 2013-08-29


Szczecin: Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62 - inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 355934 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 330786 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62 - inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62 - inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.22.00.00-6, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:02.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo-Usługowa Geko, ul. Welecka 4, 72-006 Mierzyn, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 72550,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:88000,00
  • Oferta z najniższą ceną:88000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 88000,00
  • Waluta:PLN.

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2013/09/03, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2013/09/03 13:41:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2013/09/03 13:41:37 nowa pozycja