Informacje o zawarciu umowy

warzywa i owoce ZP/09/AG/11


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 415690-2011 z dnia 2011-12-07 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej: w części I warzywa w części II owoce w części III owoce tropikalne i cytrusowe zakres zgodny z załącznikiem nr 1A do siwz
Termin składania ofert: 2011-12-15

Szczecin: dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 442782 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 415690 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej: w części I warzywa w części II owoce w części III owoce tropikalne i cytrusowe zakres zgodny z załącznikiem nr 1A do siwz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:warzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zborek Z. Kusiak H.Kusiak S.J., Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 124548,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:77685,00
 • Oferta z najniższą ceną:77685,00/ Oferta z najwyższą ceną: 93849,00
 • Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zborek Z. Kuisak H. Kusiak, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 17177,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:14030,00
 • Oferta z najniższą ceną:14030,00/ Oferta z najwyższą ceną: 17350,00
 • Waluta:PLN.

Część NR:3   

Nazwa:owoce tropikalne i cytrusowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zborek Z. Kusiak H. Kusiak, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 23164,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:19227,00
 • Oferta z najniższą ceną:19227,00/ Oferta z najwyższą ceną: 24890,00
 • Waluta:PLN.

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/12/29, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/12/29 19:27:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/12/29 19:27:07 nowa pozycja