Informacje o zawarciu umowy

cz. II dostawy rękawic winylowych


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 448338-2012 z dnia 2012-11-13 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodnie z załącznikiem 1a dla części I oraz 1b dla części II
Termin składania ofert: 2012-11-21

Szczecin: Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 522974 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 448338 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0, 33.77.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:2   

Nazwa:dostawy rękawic winylowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon S.A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 11478,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:12393,00
  • Oferta z najniższą ceną:12393,00/ Oferta z najwyższą ceną: 21420,00
  • Waluta:PLN.

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2012/12/20, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2012/12/20 16:02:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2012/12/20 16:02:21 nowa pozycja