Informacje o zawarciu umowy

Mleko i nabiał ZP/15/AG/11


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 415644-2011 z dnia 2011-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodne z załącznikiem 1A do siwz. Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość Cena jedn. brutto Wartość brutto 1.Mleko 2% tłuszczu (worek 5l) litr 25 628...Termin składania ofert: 2011-12-15


Szczecin: Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 1714 - 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 415644 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej,
ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodne z załącznikiem 1A do siwz. Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość Cena jedn. brutto Wartość brutto 1.Mleko 2% tłuszczu (worek 5l) litr 25 628 2.Mleko w proszku (op. 1 kg) kg 10 3.Ser żółty typu Gouda lub równoważny kg 1 065 4.Serek topiony wielosmakowy trójkąt kg 520 5.Twaróg półtłusty kostka kg 1 800 6.Serek homogenizowany naturalny op. 150g kg 320 7.Serek homogenizowany wielosmakowy typu Danio op. 150g lub inny równoważny wielosmakowy kg 320 8.Serek homogenizowany naturalny bez dodatków substancji smakowych typu Juliko lub równoważny op. 5 kg kg 1 300 9.Serek twarogowy ziarnisty naturalny bez dodatków substancji smakowych typu Grani lub inny równoważny op. 150-200g kg 730 10.Jogurt bez dodatków substancji smakowych (op.0,15 l-0,2 l) litr 1 815 11.Jogurt z dodatkiem substancji smakowych(op.0,10 l-0,2 l) litr 40 12.Masło 82% tłuszczu kg 3 200 13.Śmietana 18 % tłuszczu (op. 0,4l) litr 1 500 14.Śmietanka 36% tłuszczu litr 20 15.Margaryna zwykła kg 300 16.Kefir naturalny bez dodatków substancji smakowych (op.0,2-0,4 l) litr 2 200 17.Ser twarogowy typu greckiego kg 10 18.Serek twarogowy wielosmakowy typu Tartare op. 20g lub inny równoważny wielosmakowy kg 15 19.Serek topiony wielosmakowy typu Kiri op. 20g lub inny równoważny wielosmakowy kg 15.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.50.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:27.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Lech Sp. z o.o., ul. Rybacka 11B, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 170511,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:182270,24
  • Oferta z najniższą ceną:182270,24/ Oferta z najwyższą ceną: 183083,45
  • Waluta:PLN.

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2012/01/02, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2012/01/02 15:18:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2012/01/02 15:18:02 nowa pozycja