Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/04/2014


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 189538-2014 z dnia 2014-06-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie - inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj
Termin składania ofert: 2014-06-20

Szczecin: Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 250484 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 189538 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Zakres zamówienia w zakresie realizacji prac projektowych obejmuje: a) przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektu, b) wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), w tym projektów wykonawczych i powykonawczych dla nowego systemu SSP, uzgodnienie ich z uprawnionym rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzyskanie i wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania. c) dokumentacja powinna zawierać zgodnie z obowiązującymi przepisami także: - plan bioz, - wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu, - opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji robót budowlanych obejmuje: a) wymiana i podłączenie kabli transmisji sygnału SSP, doprowadzonych do poszczególnych pomieszczeń obiektu wyposażonych w System Sygnalizacji Pożaru z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji kablowej, b) wymiana istniejących central sygnalizacji pożaru CSP-35, znajdujących się w Centrum Informacji Domu na nową centralę adresowalną, c) wymiana istniejących przycisków ROP i czujek ppoż. wraz z instalacją, d) doprowadzenie pomieszczeń do stanu nie gorszego, niż przed rozpoczęciem robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):31.62.52.00-5, 31.62.51.00-4, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:22.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHT Sprzętu Pożarowego i Ochronnego Supon S.A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 243455,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:192000,00
  • Oferta z najniższą ceną:192000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 297000,00
  • Waluta:PLN.

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2014/07/25, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2014/07/25 16:38:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2014/07/25 16:38:12 nowa pozycja