Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/06/AG/10


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 325959-2010 z dnia 2010-11-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1 Mleko 2% tłuszczu (worek 5l) litr 28000 2 Mleko w proszku (op. 1 kg) kg 33 3 Ser żółty Gouda lub równoważny kg 670 4 Ser żółty typu Salami lub równoważny kg 220 5 Serek topiony wielosmakowy...
Termin składania ofert: 2010-11-24 ________________________________________
Szczecin: dostawa art. mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej Numer ogłoszenia: 2147 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 325959 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa art. mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa art. mleczarskich według załącznika 1A do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Lech Sp. z o.o., ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130754,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 185981,22
• Oferta z najniższą ceną: 185981,22 / Oferta z najwyższą ceną: 204049,00
• Waluta: PLN.


 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/01/03, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/01/03 15:43:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/01/03 15:43:48 nowa pozycja