Informacje o zawarciu umowy

Dostawy rękawic winylowych


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 91701-2011 z dnia 2011-03-22 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie...
Termin składania ofert: 2011-04-04


Szczecin: Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 91260 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 91701 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 30%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 2. Krótki opis wymagań jakościowych dla zamawianych dostaw. 1) Pieluchomajtki dla dorosłych muszą spełniać następujące warunki: a) Pieluchomajtki wykonane z materiału gwarantującego cyrkulację powietrza na całej powierzchni (ww. warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta). b) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacz taliowy oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości. c) Pieluchomajtki muszą posiadać dwie pary elastycznych, samoprzylepnych pasków mocujących wielorazowego użytku. d) Minimalna chłonność całkowita nie może być mniejsza niż 2 900 ml (chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona oświadczeniem producenta). e) Pieluchomajtki powinny posiadać absorbent neutralizujący (nieprzyjemny zapach) i indykator wilgotności (ww. warunki muszą być potwierdzone oświadczeniem producenta), f) Pieluchomajtki powinny posiadać oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu zbiorczym. g) Pieluchomajtki muszą być pakowane minimum po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym oraz posiadać oznakowanie CE określające zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. 2) Kompresy niejałowe włókninowe 30g m2 pakowane max po 100 szt., jednak nie mniej niż 50 szt. 3) Kompresy jałowe włókninowe 30g m2 pakowane po 5 szt. 4) Gaza opatrunkowa bawełniana z gazy 17-nitkowej pakowana po 1 szt. 5) Wkładki anatomiczne średniochłonne, rozmiar L pakowane po 10 szt. 6) Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe pakowane po 100 szt. oraz posiadać oznakowanie CE określające zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. 3. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać aktualny atest PZH jeżeli jest wymagany odrębnymi przepisami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:2   

Nazwa:Dostawy rękawic winylowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:18.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ROKO R i R Kowalscy Spółka Jawna, ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 18953,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:16997,00
  • Oferta z najniższą ceną:16997,00/ Oferta z najwyższą ceną: 25300,00
  • Waluta:PLN.

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/04/26, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/04/26 15:05:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/04/26 15:05:45 nowa pozycja