Informacje o zawarciu umowy

Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 248015-2014 z dnia 2014-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin wg załącznika 1A do oferty cenowej
Termin składania ofert: 2014-12-10

Szczecin: Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
Numer ogłoszenia: 1292 - 2015; data zamieszczenia: 05.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 248015 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin wg załącznika 1A do oferty cenowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:02.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Madar Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 545199,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:537399,00
  • Oferta z najniższą ceną:537399,00 / Oferta z najwyższą ceną: 652661,04
  • Waluta:PLN.

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2015/01/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2015/01/05 11:23:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2015/01/05 11:23:27 nowa pozycja