Informacje o zawarciu umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Remontczęść I- remont piętra 1 i piętra 2 segmentu B1


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 258090-2011 z dnia 2011-08-24 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Remont dla części I- remont piętra 1 i piętra 2 segmentu B1, dla części II - remont tarasu, dla części III - remont posadzki kuchni w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie
Termin składania ofert: 2011-09-08

Szczecin: Remont: część I- remont piętra 1 i piętra 2 segmentu B1, część II - remont tarasu, część III - remont posadzki kuchni w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 308702 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 258090 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont: część I- remont piętra 1 i piętra 2 segmentu B1, część II - remont tarasu, część III - remont posadzki kuchni w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Remont: część I- remont piętra 1 i piętra 2 segmentu B1, część II - remont tarasu, część III - remont posadzki kuchni w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.45.30.00-7, 45.26.29.00-0, 45.21.52.10-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:remont piętra 1 i piętra 2 segmentu B1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU Pewniak Tomasz Pewniak 62-050 Mosina, ul. Skryta 16, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 556069,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:319177,24
 • Oferta z najniższą ceną:319177,24/ Oferta z najwyższą ceną: 410998,06
 • Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:remont tarasu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU Pewniak Tomasz Pewniak 62-050 Mosina, ul. Skryta 16, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 16154,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:10819,12
 • Oferta z najniższą ceną:10819,12/ Oferta z najwyższą ceną: 17486,92
 • Waluta:PLN.

Część NR:3   

Nazwa:remont posadzki kuchni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU Pewniak Tomasz Pewniak, ul. Skryta 16, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 22915,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:16543,50
 • Oferta z najniższą ceną:16543,50/ Oferta z najwyższą ceną: 30806,49
 • Waluta:PLN.

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/09/27, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/09/27 17:11:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/09/27 17:11:08 nowa pozycja