Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/10/AG/10


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 318039-2010 z dnia 2010-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 Zakres...
Termin składania ofert: 2010-11-24
Szczecin: roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 5433 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318039 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.52.10-2, 45.26.25.22-6, 45.31.00.00-3, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.43.21.11-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• A-Plus, Topolinek, 74-210 Przelewice, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38968,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 28068,07
• Oferta z najniższą ceną: 28068,07 / Oferta z najwyższą ceną: 46217,02
• Waluta: PLN.


 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/01/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/01/05 12:15:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/01/05 12:15:19 nowa pozycja