Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/13/AG/09


 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 394546-2009 z dnia 2009-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 81 poz. 615 z późn. zm.), zwanej dalej dostawą energii elektrycznej, w planowanej ilości maksymalnej 334.300,00kWh dla...
Termin składania ofert: 2009-11-25


Szczecin: dostawa zakup energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej
Numer ogłoszenia: 448638 - 2009; data zamieszczenia: 31.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 394546 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa zakup energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne zwanej dalej dostawą energii elektrycznej, w planowanej ilości maksymalnej 334.300,00kWh dla punktu poboru Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 , zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zwanej dalej SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 79957.98 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* ENEA S.A, ul. F. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 79957.98
* Oferta z najniższą ceną: 79957.98 oferta z najwyższą ceną: 79957.98
* Waluta: PLN.
 


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2009/12/31, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/31 15:25:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2009/12/31 15:25:35 nowa pozycja