Informacje o zawarciu umowy

Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 416172-2014 z dnia 2014-12-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie określone w Programie funkcjonalno-użytkowym i siwz
Termin składania ofert: 2015-01-14

Szczecin: Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 26658 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 416172 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.22.00.00-6, 45.30.00.00-0, 39.10.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sławomir Lewicki Firma Handlowo-Usługowa UNIT Sławomir Janusz Lewicki, ul. Macierzanki 53, 71-499 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 227642,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:213350,00
  • Oferta z najniższą ceną:213350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 213350,00
  • Waluta:PLN.

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2015/02/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2015/02/05 17:24:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2015/02/05 17:24:23 nowa pozycja