Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/02/AG/12 Remont I i II piętra segnentu B1


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 66496-2012 z dnia 2012-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Remont I i II piętra segmentu B1 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie
Termin składania ofert: 2012-03-23


Szczecin: Remont I i II piętra segmentu B1 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 127474 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 66496 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont I i II piętra segmentu B1 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Remont I i II piętra segmentu B1 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:19.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo-Usługowa GEKO, ul. 2-go Marca 4, 74-200 Pyrzyce, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 546060,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:397500,00
  • Oferta z najniższą ceną:392572,89/ Oferta z najwyższą ceną: 617345,42
  • Waluta:PLN.

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2012/04/20, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2012/04/20 14:53:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2012/04/20 14:53:38 nowa pozycja