Informacje o zawarciu umowy

informacja o zawarciu umowy ZP 02 2016


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107204-2016 z dnia 2016-04-28 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29...
Termin składania ofert: 2016-05-16

Szczecin: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 95067 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 107204 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:15.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • C+HOaR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki S.C., Narutowicza 14B /11, 70-240 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 120267,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:24354,00
  • Oferta z najniższą ceną:24354,00/ Oferta z najwyższą ceną: 154980,00
  • Waluta:PLN .

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2016/06/20, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2016/06/20 21:16:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2016/06/20 21:16:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2016/06/20 21:01:05 nowa pozycja