Informacje o zawarciu umowy

Informacja o udzieleniu zamówienia ZP/04/AG/11


Szczecin: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej
Numer ogłoszenia: 100732 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 73546 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawa bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej 2000 szt bonów o nominale 50,00 zł.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):22.45.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:26.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sodexo Motiwation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:100000,00
  • Oferta z najniższą ceną:100000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 100000,00
  • Waluta:PLN.

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/05/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/05/05 11:30:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/05/05 11:30:59 nowa pozycja