Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/12/AG/10


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 332381-2010 z dnia 2010-11-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zakres zamówienia: 1) pranie wodne w ilości 23 900 kg (pościele, zasłony, firanki, ręczniki, obrusy, odzieży roboczej personelu, bielizny i odzieży typu domowego mieszkańców, koców, kołder, poduszek ), asortyment w dalszej części SIWZ...
Termin składania ofert: 2010-11-30
Szczecin: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 2953 - 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 332381 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w ilości 23900kg.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• FUH Wincenty Franecki, ul. Szeroka 17, 71-211 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43841,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 2,07
• Oferta z najniższą ceną: 2,07 / Oferta z najwyższą ceną: 3,55
• Waluta: PLN.


 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/01/04, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/01/04 11:33:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/01/04 11:33:55 nowa pozycja