Informacje o zawarciu umowy

ogłoszenie o zawarciu umowy ZP/03/2015 dostawy mleka i nabiału


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 321464-2015 z dnia 2015-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A do oferty cenowej...             Termin składania ofert: 2015-12-08

Szczecin: Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
Numer ogłoszenia: 3718 - 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 321464 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego załącznik nr 1A do oferty cenowej będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.50.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:01.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 396861,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:370574,42
  • Oferta z najniższą ceną:370574,42/ Oferta z najwyższą ceną: 487795,42
  • Waluta:PLN .

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2016/01/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2016/01/05 16:57:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2016/01/05 16:57:43 nowa pozycja