Informacje o zawarciu umowy

ogloszenie o udzieleniu zamówienia ZP/05/2015 dostawy warzyw


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 319716-2015 z dnia 2015-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A do oferty cenowej będącego...
Termin składania ofert: 2015-12-08

Szczecin: Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
Numer ogłoszenia: 3736 - 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 319716 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego załącznik nr 1A do oferty cenowej będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:01.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zborek Z. Kusiak, H. Kusiak Sp. Jawna,, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 267503,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:240598,00
  • Oferta z najniższą ceną:240598,00/ Oferta z najwyższą ceną: 290492,50
  • Waluta:PLN .

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2016/01/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2016/01/05 17:25:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2016/01/05 17:25:51 nowa pozycja