Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/02/2014


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 35118-2014 z dnia 2014-01-30 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych (kod CPV - 30199750-2 talony) podlegających wymianie na towary i usługi w placówkach wskazanych przez wykonawcę o łącznej wartości nominalnej 86 450,00zł w następujących...
Termin składania ofert: 2014-02-07


Szczecin: Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 67622 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 35118 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych (kod CPV - 30199750-2 talony) podlegających wymianie na towary i usługi w placówkach wskazanych przez wykonawcę o łącznej wartości nominalnej 86 450,00zł w następujących nominałach: 290 sztuk bonów o wartości nominalnej 5,00 zł 4500 sztuk bonów o wartości nominalnej 10,00 zł 2000 sztuk bonów o wartości nominalnej 20,00 zł..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.19.97.50-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:17.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 86450,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:86450,00
  • Oferta z najniższą ceną:86450,00/ Oferta z najwyższą ceną: 86450,00
  • Waluta:PLN.

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2014/02/27, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2014/02/27 16:19:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2014/02/27 16:19:25 nowa pozycja