Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/14/AG/09


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 410776-2009 z dnia 2009-11-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców w okresie od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2010r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć...
Termin składania ofert: 2009-12-08
________________________________________

Szczecin: dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ZP-14-AG-09
Numer ogłoszenia: 448626 - 2009; data zamieszczenia: 31.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 410776 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ZP-14-AG-09.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawy część I - warzyw, część II - owoców oraz część III - owoców cytrusowych i tropikalnych do Domu Pomocy Społecznej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 92940.98 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: warzywa
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Nazwa (firma) Baljo Hurt- Detal Marcin Banach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 67827.87
• Oferta z najniższą ceną: 67827.87 oferta z najwyższą ceną: 71203.77
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: owoce
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Nazwa (firma)Baljo Hurt- Detal Marcin Banach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 9699.18
• Oferta z najniższą ceną: 9699.18 oferta z najwyższą ceną: 10271.39
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: owoce cytrusowe i tropikalne
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Nazwa (firma)Baljo Hurt- Detal Marcin Banach Siedziba i adres, ul. Szkolna 2, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 15413.94
• Oferta z najniższą ceną: 15413.94 oferta z najwyższą ceną: 17043.28
• Waluta: PLN.


 


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2009/12/31, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/31 15:07:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2009/12/31 15:07:44 nowa pozycja