Informacje o zawarciu umowy

sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych ZP/08/AG/11


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 418106-2011 z dnia 2011-12-08 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej według załącznika 1A do siwz
Termin składania ofert: 2011-12-16


Szczecin: sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 442790 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 418106 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie według załącznika 1A do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Apteka Dla Ciebie S.C. Maciej i Robert Bartniccy, ul. Zamanhofa 46, 72-010 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 75691,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:59793,43
  • Oferta z najniższą ceną:59793,43/ Oferta z najwyższą ceną: 59793,43
  • Waluta:PLN.

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/12/29, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/12/29 19:53:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/12/29 19:53:16 nowa pozycja