Informacje o zawarciu umowy

Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej ZP 01 2015


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 236998-2015 z dnia 2015-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej. Zakres i przedmiot...
Termin składania ofert: 2015-09-22
Znak: ZP/01/2015

Szczecin: Dostawę samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.
Numer ogłoszenia: 263992 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236998 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawę samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej..

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.11.00.00-1, 34.11.43.00-2, 34.11.44.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  1. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie
    SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
    IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kozłowscy sp. z o.o., Struga 31B, 70-777 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 140298,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:165304,00
  • Oferta z najniższą ceną:165304,00 / Oferta z najwyższą ceną: 168900,00
  • Waluta:PLN .

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2015/10/06, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2015/10/06 16:38:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2015/10/06 16:38:02 nowa pozycja